หัวข้อ: MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปี 2565


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ  M16 Q2 web.pdf
วันที่: 21 มิ.ย. 2565 11:00:58