หัวข้อ: MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนฯส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   M17 Q2 Web.pdf
วันที่: 29 มี.ค. 2565 15:47:00