หัวข้อ: MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   M18 Q2 Web.pdf
วันที่: 11 พ.ย. 2564 15:19:40