หัวข้อ: MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565)


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   M5 Q2 Web.PDF
วันที่: 20 มิ.ย. 2565 11:59:47