หัวข้อ: MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฎิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 2 (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565)


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   M7web.pdf
วันที่: 16 ก.พ. 2566 08:45:44