หัวข้อ: MOIT2 11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ 



  11.สรุปงบประมาณและแผนใช้จ่ายปี 2566.pdf
วันที่: 26 ธ.ค. 2565 15:25:04