หัวข้อ: MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566)


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   M5 on web.pdf
วันที่: 14 มี.ค. 2566 09:31:33