หัวข้อ: MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนฯส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   M17 Q4 Web.PDF
วันที่: 22 ก.ค. 2565 13:45:08