หัวข้อ: MOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานปี 2565


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   M12 Q4 Web.pdf
วันที่: 19 ส.ค. 2565 14:24:01