หัวข้อ: MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   M11web.pdf
วันที่: 2 พ.ย. 2565 11:09:50