หัวข้อ: MOIT4 ข้อ 3. การป้องกันผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   M4 ข้อ 3 web.PDF
วันที่: 30 ต.ค. 2566 13:49:11