หัวข้อ: MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - เดือนมิถุนายน 2567)


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ วันที่: 14 มี.ค. 2567 09:49:08