หัวข้อ: MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2566 - เดือนมิถุนายน 2566)


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   M5 วางเว็บ.pdf
วันที่: 29 พ.ค. 2566 11:25:25