หัวข้อ: MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฎิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   M7 วางเว็บ.pdf
วันที่: 29 พ.ค. 2566 11:28:30