หัวข้อ: MOIT7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฎิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 1 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) ไตรมาส 3


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ วันที่: 14 มี.ค. 2567 09:52:20