ทันตสาธารณสุข


# หัวข้อ
1 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุข 2565 25 ม.ค. 2566 14:54:58
2 แนวทางการประเมินอายุเด็กทางคดี กระทรวงสาธารณสุข 21 ก.ย. 2565 16:04:39
3 ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพช่องปาก ปี 2566 21 ก.ย. 2565 15:12:54
4 สรุปผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดตาก 27 พ.ค. 2565 14:33:23
5 ขอความร่วมมือสำรวจทันตบุคลากรในคลินิกเอกชนที่ต้องการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 2 พ.ย. 2564 14:25:15
6 ตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข ปี2562 15 ม.ค. 2562 02:00:25
7 นโยบายทันตฯ4.0 25 ต.ค. 2561 09:28:35
8 รหัสยิ้มสดใส จ.ตาก 1 ก.พ. 2561 14:58:49
9 การสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ จังหวัดตาก ปี 2561 11 ม.ค. 2561 15:59:11
10 นโยบาย งานทันตสาธารณสุข ปี2561 11 ม.ค. 2561 13:41:08
11 เอกสารตัวชี้วัดงานทันตฯ 5 กลุ่มวัย อสม.เชี่ยวชาญ ทันตฯ ปี 2561 (จาก วันที่ 16-17 พ.ย.2560) 18 พ.ย. 2560 14:00:39
12 สำรวจสภาวะทันตสุขภาพ 5 กลุ่มวัย ปี 2560 7 พ.ย. 2560 12:06:48
13 การนำเสนอผลสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ จังหวัดตาก 5 ปี ย้อนหลัง 18 พ.ย. 2560 14:15:04
14 เอกสารการประชุมสำรวจสภาวะทันตสุขภาพปี 3 ก.พ.2560 8 ก.พ. 2560 18:58:06
15 ผลสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ จ. ตาก ปี2559 15 พ.ย. 2559 02:17:26
16 แบบประเมินตนเอง - โครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ (DGS 2015) 11 ก.ย. 2559 14:23:16
17 เกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ปี 2559 20 ส.ค. 2559 17:39:26
18 8. survey59 (หมอโอ) (2 ก.ค.59) 2 ก.ค. 2559 22:30:51
19 7.สรุปตรวจราชการ รอบ 2 ปี 2559 จาก หมอสุณี (2 ก.ค.59) 2 ก.ค. 2559 22:28:31
20 6. ทันตาอาวุโส ณ 2 ก.ค.59 2 ก.ค. 2559 22:15:22
21 5.ของบประมาณ -ปรับปรุงห้องทันตกรรม -ปี 59 ณ 2 ก.ค.59 2 ก.ค. 2559 22:14:04
22 4.ทันตแพทย์เฉพาะทาง และทพ ระดับวุฒิบัตร ปี59 ณ 2 ก.ค.59 2 ก.ค. 2559 22:12:53
23 3. เป้าหมายปฏิรูป สธ ยุทธศาสตร์๒๐ปี ณ 2 ก.ค.59 2 ก.ค. 2559 22:11:34
24 2.ทิศทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก(รองสุธา ณ 2 ก.ค.59) 2 ก.ค. 2559 22:02:02
25 1.ตรวจราชการปี59รอบ2_ข้อมูลสุขภาพช่องปากจ.ตาก ณ 2 ก.ค.59 2 ก.ค. 2559 21:58:59
26 พื้นที่ 6 Plus และ LTC และ กิจกรรมทันตฯ ที่ ต้องดำเนิน 9 ข้อ (3) 29 เม.ย. 2559 16:40:20
27 พื้นที่ 6 Plus และ LTC และ กิจกรรมทันตฯ ที่ ต้องดำเนิน 9 ข้อ (2) 29 เม.ย. 2559 16:39:40
28 พื้นที่ 6 Plus และ LTC และ กิจกรรมทันตฯ ที่ ต้องดำเนิน 9 ข้อ 29 เม.ย. 2559 16:38:37
29 การนำเสนอสารสนเทศ (หมอโอ)วันที่ 26 เม.ย.59 ห้องประชุม รพท.แม่สอด 29 เม.ย. 2559 16:28:59
30 คู่มือการศึกษา รายงานผลงานทันตะ Phase ที่1 จำนวน 68 รายการ ใน HDC (26มกราคม2559) 17 ก.พ. 2559 17:09:39
31 ระบบข้อมูลและตัววัดการประเมินผลโครงการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปาก(หมอ จารุวัฒน์ ) 17 ก.พ. 2559 17:08:53
32 คู่มือการคัดกรองประเมินสุขภาพผู้สูงอายุของกรมการแพทย์ 20 ม.ค. 2559 17:02:02
33 การนำเสนอโรงเรียนทันตกรรมเพิ่มทวี 3 เรื่อง พร้อมแบบฟอร์ม 16 ม.ค. 2559 00:23:05
34 ผลสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ จ.ตาก ปี 2558 12 ม.ค. 2559 00:50:45
35 แบบบันทึกสำรวจสภาวะทันตฯ ป.1 อายุ 6 ปี 11 ส.ค. 2558 11:16:15
36 ข้อมูลโรงเรียนทุกสังกัด จังหวัดตาก (ปี 2557 ) 16 ก.ค. 2558 11:24:08
37 คู่มือการสำรวจภาวะทันตสุขภาพ 16 ก.ค. 2558 07:29:40
38 แบบสำรวจทันตกรรมปี 58 16 ก.ค. 2558 07:23:07
39 การสำรวจสภาวะทันตสุขภาพประจำปี 2558 ณ 3 ก.ค 58 5 ก.ค. 2558 10:08:49
40 ข้อมูทันตสาธารณสุข 43 แฟ้ม ปี 58 25 พ.ค. 2558 13:33:08
41 ทิศทางการพัฒนาระบบข้อมูลทันตสาธารณสุข....3 (รองสุธา)(ระบบ 43 แฟ้ม Dental) 18 พ.ค. 2558 16:45:46
42 นำเสนอการลงข้อมูลทันตกรรม ณ 25-27 มีนาคม 2558 3 เม.ย. 2558 14:17:05
43 แนวทางปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม(DSG) 2015 3 เม.ย. 2558 14:08:09
44 คู่มือการบันทึกข้อมูลทันตกรรม(JHCIS) 24 มี.ค. 2558 09:32:34
45 การติดตั้งโปรแกรม (web appication) สำหรับดูรายงานทันตกรรม 54 ตัวชี้วัด‏(ทดลองใช้) 9 ก.พ. 2558 13:23:05
46 (ร่าง)แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม 9 ก.พ. 2558 10:31:57
47 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข(การเข้าถึงบริการทันตฯ) -
48 มาตรการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากตามกลุ่มวัย -
49 แบบประเมินความพึงพอใจผู้สูงอายุที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียม -
50 ของขวัญฟันเทียมของปี 58 -