หัวข้อ: หนังสือมท.ที่ ว7120 ลว. 9 ธ.ค.2559: หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท.


รายละเอียด:

หนังสือมท.ที่ ว7120 ลว. 9 ธ.ค.2559: หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท.ไฟล์แนบวันที่: 30 ม.ค. 2560 16:27:15