Long Term Care


# หัวข้อ
1 เกณฑ์ประเมินตำบล Long Term Care ปี 2565 7 ต.ค. 2564 16:48:55
2 แบบคัดกรองผู้สูงอายุ 1 ต.ค. 2564 16:13:26
3 แบบคัดกรองผู้สูงอายุที่พบความผิดปกติ GA (รพ.ประเมินซำ้) 9 ก.พ. 2564 10:52:30
4 การแปลผลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 2 ก.พ. 2564 11:46:50
5 เกณฑ์ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ 29 ม.ค. 2564 13:53:56
6 คู่มือการคัดกรองประเมินผู้สูงอายุปี2564 29 ม.ค. 2564 13:51:57
7 เอกสารประชุม 6 มค.2564 (โครงการ อสบ.หนังสือแจ้งจากกรมสถ.) 6 ม.ค. 2564 16:24:38
8 เอกสารประชุม 6 มค.2564(แนวทาง การดำเนินงานอสบ.ของทต.ไม้งาม) 6 ม.ค. 2564 16:19:49
9 คู่มือ ชะลอชรา ชีวายืนยาว 9 ก.พ. 2564 10:37:08
10 ตัวอย่างใบสำคัญรับเงินของ Caregiver อบต.แม่สลิด 24 ก.ย. 2563 16:24:33
11 เอกสารบันทึกตกลงการจ้าง Caregiver ของ อบต.แม่สลิด 24 ก.ย. 2563 16:23:27
12 เอกสารบันทึกเบิกเงิน Caregiver ของ อบต.แม่สลิด 24 ก.ย. 2563 16:21:20
13 เอกสารใบตรวจรับงานจ้าง Caregiver ของ อบต.แม่สลิด 24 ก.ย. 2563 16:20:12
14 ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้างCaregiver 24 ก.ย. 2563 16:19:10
15 เอกสารประชุม 26 สค.63 ของคุณสุริรทร์ อินทร์ปั่น 24 ก.ย. 2563 16:12:24
16 เอกสาร Aging Health Data จ.บุรีรัมย์ 24 ก.ย. 2563 16:00:37
17 เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ดร.ลินดา สิิริภูบาล 23 ก.ย. 2563 16:50:32
18 เอกสารบรรยาย 26 สค.63 ของคุณจินตศักดิ์ อุ่ไทย 23 ก.ย. 2563 16:01:23
19 (ร่าง)คู่มืออบรมฟื้นฟู Caregiver หลักสูตร 3 วัน กรมอนามัย 23 ก.ย. 2563 16:56:28
20 ตัวอย่างเอกสาร LTC สำหรับใช้ประสานงานกับ อปท. 14 พ.ย. 2562 09:51:42
21 ตัวอย่างโครงการงบ 100,000 บาท LTC 23 พ.ย. 2561 15:33:44
22 ทำเนียบพระ อสว.จังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2561 23 พ.ย. 2561 15:22:47
23 คู่มือ LTC (ฉบับ สปสช.) 23 ก.ค. 2561 09:07:30
24 โครงการงบ 100,000 บาท ของโรงพยาบาลแม่สอด ปี 2560 31 ก.ค. 2560 15:49:26
25 การใช้จ่ายเงินในระบบ LTC 30 ม.ค. 2560 16:29:32
26 แนวทางการจัดบริการสธสำหรับผส. 30 ม.ค. 2560 16:29:05
27 หนังสือมท.ที่ ว7120 ลว. 9 ธ.ค.2559: หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท. 30 ม.ค. 2560 16:27:15