หัวข้อ: ทำเนียบพระ อสว.จังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2561


รายละเอียด:

รายชื่อพระ อสว.ที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ "หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด -อสว." วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวัดพระบรมธาตุ  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  งบประมาณจากวัดพระบรมธาตุ ไฟล์แนบวันที่: 23 พ.ย. 2561 15:22:47