กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
งานพัฒนายุทธศาสตร์
#
1
21 ก.ย. 2564 10:59:32
แบบฟอร์ม Action plan ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2
4 มี.ค. 2564 17:19:43
บัญชีรายการสิ่งก่องสร้างและครุภัณฑ์ ของกบรส. ณ วันที่ 29 กันยายน 2563
3
3 ก.พ. 2564 10:42:01
บัญชียกเลิกรายการแบบสิ่งก่อสร้าง ณ 27 ม.ค.64
4
3 ก.พ. 2564 10:40:25
บัญชีรายการแบบสิ่งก่อสร้าง 69 รายการ ณ วันที่ 27 มกราคม 2564
5
15 ก.ย. 2563 10:31:59
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการงานสาธารณสุขตาก (ACTION PLAN) ปีงบประมาณ 2564
6
12 มี.ค. 2563 13:45:29
ขอแจ้งจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7
6 มี.ค. 2563 10:33:47
รายการงบลงทุนที่ผ่านการอนุมัติปีงบประมาณ 2563 (รพ.แม่สอด)
8
6 มี.ค. 2563 10:32:45
รายการงบลงทุนที่ผ่านการอนุมัติปีงบประมาณ 2563 (สสจ./รพช./สสอ./รพ.สต.)
9
6 มี.ค. 2563 10:30:34
รายการงบลงทุนที่ผ่านการอนุมัติปีงบประมาณ 2563 (รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)
10
10 ต.ค. 2562 11:24:01
แบบฟอร์ม action plan ปีงบประมาณพ.ศ. 2563