กลุ่มกฎหมาย
งานนิติการ
#
1
12 ธ.ค. 2562 11:20:45
เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1
2
8 มี.ค. 2562 11:21:59
ประกาศและออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
3
9 ม.ค. 2562 11:49:12
แจ้งรายการ วงเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ
4
9 ม.ค. 2562 11:48:58
แนวทางการปฎิบัติงานในการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ
5
9 ม.ค. 2562 11:48:29
แนวทางปฎิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์
6
9 ม.ค. 2562 11:48:09
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
7
9 ม.ค. 2562 11:47:48
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลาการในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
8
9 ม.ค. 2562 11:47:30
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(2)
9
9 ม.ค. 2562 11:47:20
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10
9 ม.ค. 2562 11:47:05
มาตรการและแนวทางการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
11
9 ม.ค. 2562 11:46:19
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
12
29 มี.ค. 2561 15:01:58
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
13
29 มี.ค. 2561 14:59:50
รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
14
29 มี.ค. 2561 14:57:50
การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
15
29 มี.ค. 2561 14:56:03
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสาธารณสุขจังหวัดตาก
16
29 มี.ค. 2561 14:53:26
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขตาก เรื่องแนวทางปฎิบัติงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำความผิดของเจ้าน้าที่และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
17
29 มี.ค. 2561 14:50:26
คำสั่งกำหนดโครงสร้างของสำนักงานสาธารณสุขตาก
18
29 มี.ค. 2561 11:23:54
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
19
29 มี.ค. 2561 11:22:03
คู่มือการปฎิบัติงานเรื่องการร้องเรียน
20
29 มี.ค. 2561 11:19:55
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐