กลุ่มกฎหมาย
งานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
#
1
25 ม.ค. 2565 15:08:01
MOIT2 1.7 สถานที่ติดต่อและที่ตั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
2
20 ม.ค. 2565 16:19:43
MOIT 2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3
31 ธ.ค. 2564 15:41:04
MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
4
31 ธ.ค. 2564 15:15:57
MOIT4 3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
5
31 ธ.ค. 2564 15:10:39
MOIT2 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1
6
31 ธ.ค. 2564 15:04:25
MOIT2 17.1 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2564)
7
31 ธ.ค. 2564 15:03:15
MOIT2 14.คู่มือขั้นตอนการให้บริการประชาชน
8
31 ธ.ค. 2564 14:59:10
MOIT2 13.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและสนับสนุนของหน่วยงาน
9
31 ธ.ค. 2564 14:58:49
MOIT2 12.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
10
31 ธ.ค. 2564 14:58:33
MOIT2 11.คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือบริการของ จนท.
11
31 ธ.ค. 2564 14:53:43
MOIT2 7.ยุทธศาสตร์ประเทศโดยรวม
12
31 ธ.ค. 2564 14:53:19
MOIT2 5.ข้อกำหนดจริยธรรม จนท.รัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
13
31 ธ.ค. 2564 14:52:51
MOIT2 4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
14
31 ธ.ค. 2564 14:52:01
MOIT2 3.พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
15
31 ธ.ค. 2564 14:01:20
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน
16
31 ธ.ค. 2564 14:00:46
MOIT4 ข้อ 3. การป้องกันผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
17
31 ธ.ค. 2564 14:00:12
MOIT4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ 2565 งบลงทุนและงบดำเนินงาน ไตรมาส 1
18
31 ธ.ค. 2564 13:58:12
MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปี พ.ศ. 2564
19
31 ธ.ค. 2564 13:56:56
MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลฯ
20
24 ธ.ค. 2564 10:34:15
MOIT4 ข้อ 1. หนังสือจัดสรรงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565
21
24 ธ.ค. 2564 10:32:55
MOIT4 ข้อ 1. หนังสือจัดสรรงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565
22
16 ธ.ค. 2564 16:30:34
MOIT4 ข้อ 1. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ปิดและปลดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23
14 ธ.ค. 2564 12:40:24
MOIT2 14.คู่มือขั้นตอนการให้บริการ ขอรับเงินช่วยเหลือ อสม.
24
14 ธ.ค. 2564 12:33:11
MOIT2 1.4 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สป.สธ. กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
25
14 ธ.ค. 2564 12:29:24
MOIT2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
26
14 ธ.ค. 2564 12:10:33
MOIT2 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
27
14 ธ.ค. 2564 11:50:36
MOIT2 1.8 ช่องทางรับฟังความเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
28
14 ธ.ค. 2564 11:47:49
MOIT2 6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สป.สธ.ชุดปัจจุบัน
29
14 ธ.ค. 2564 11:18:51
MOIT2 10.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 และผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
30
14 ธ.ค. 2564 11:17:15
MOIT2 9.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
31
13 ธ.ค. 2564 18:14:24
MOIT2 1.2 นโยบายของผู้บริหารปี 2565 (นพ.สสจ.ตาก)
32
13 ธ.ค. 2564 17:28:28
MOIT2 4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
33
13 ธ.ค. 2564 17:22:46
MOIT2 6.คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
34
13 ธ.ค. 2564 16:56:38
MOIT2 3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
35
13 ธ.ค. 2564 16:48:16
MOIT2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
36
13 ธ.ค. 2564 16:46:17
MOIT2 7.ยูทธศาสตร์ชาติโดยรวม 20 ปี
37
13 ธ.ค. 2564 16:42:14
MOIT2 6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม 2565
38
13 ธ.ค. 2564 16:39:56
MOIT 2 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
39
11 พ.ย. 2564 15:21:39
MOIT 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนฯของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
40
11 พ.ย. 2564 15:21:14
MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
41
11 พ.ย. 2564 15:20:47
MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
42
11 พ.ย. 2564 15:20:27
MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญฯ
43
11 พ.ย. 2564 15:20:06
MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG
44
11 พ.ย. 2564 15:19:40
MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
45
11 พ.ย. 2564 15:19:16
MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนฯส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
46
11 พ.ย. 2564 15:18:57
MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปี
47
11 พ.ย. 2564 15:18:36
MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินและมีขั้นตอนการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ
48
11 พ.ย. 2564 15:18:04
MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
49
11 พ.ย. 2564 15:17:41
MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
50
11 พ.ย. 2564 15:17:17
MOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
51
11 พ.ย. 2564 15:16:56
MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
52
11 พ.ย. 2564 15:16:34
MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน
53
11 พ.ย. 2564 15:16:07
MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
54
11 พ.ย. 2564 15:15:42
MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฎิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมาก
55
11 พ.ย. 2564 15:15:02
MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
56
11 พ.ย. 2564 15:14:16
MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
57
30 ส.ค. 2564 12:11:51
EB18 2.1 รายงานผลกำกับติดตามแผนส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม (แบบฟอร์ม 2,3) รอบ 12 เดือน
58
30 ส.ค. 2564 12:11:09
EB18 2.1 แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม ตามแบบฟอร์มที่ 3
59
30 ส.ค. 2564 12:08:48
EB18 2.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม ตามแบบฟอร์ม 2
60
30 ส.ค. 2564 11:56:40
EB18 ขออนุญาตเผยแพร่แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ รอบ 12 เดือน ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
61
30 ส.ค. 2564 11:19:15
EB24 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ไตรมาส 4 ปีงปม. 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
62
30 ส.ค. 2564 11:18:16
EB11 1.ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนปีงปม. 2564 รอบ 12 เดือน ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
63
30 ส.ค. 2564 11:17:47
EB11 2.รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติการหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงปม. 2564 รอบ 12 เดือน
64
30 ส.ค. 2564 11:17:09
EB5 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 ปีงปม.2564
65
30 ส.ค. 2564 11:16:08
EB4.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ งบลงทุนและงบดำเนินงานปี 2564 ไตรมาส 4
66
24 ส.ค. 2564 15:24:54
EB2 4.การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564
67
24 ส.ค. 2564 10:27:23
EB4 3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 (ไตรมาสที่ 4) ชุดที่ 2
68
24 ส.ค. 2564 09:39:23
EB4 3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 (ไตรมาสที่ 4) ชุดที่ 1
69
14 มิ.ย. 2564 15:18:22
EB4 3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน (ไตรมาสที่ 3) ชุดที่ 2
70
14 มิ.ย. 2564 15:11:54
EB8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และดีมาก ปีงปม.2564 รอบ 1 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
71
14 มิ.ย. 2564 14:24:46
EB8 เผยแพร่ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และดีมาก ปีงปม.2564 รอบ 1 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
72
14 มิ.ย. 2564 14:00:29
EB5 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 ปีงปม.2564
73
14 มิ.ย. 2564 14:00:03
EB4.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ งบลงทุนปี 2564 ไตรมาส 3
74
14 มิ.ย. 2564 13:59:33
EB13 การกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงปม.2564 ไตรมาส 3
75
14 มิ.ย. 2564 13:58:39
EB20 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ปีงปม. 2564 ไตรมาส 3
76
14 มิ.ย. 2564 13:43:24
EB4 3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน (ไตรมาสที่ 3) ชุดที่ 1
77
15 มี.ค. 2564 13:05:24
EB21 5.ภาพกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรปีงปม.2564
78
15 มี.ค. 2564 13:00:12
EB21 เผยแพร่หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรปีงปม.2564
79
15 มี.ค. 2564 11:58:52
EB22 เผยแพร่กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ปีงปม. 2564
80
14 มี.ค. 2564 20:38:16
EB20 เผยแพร่คู่มือแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและรายงานผลฯไตรมาส 2 ปีงปม. 2564
81
14 มี.ค. 2564 19:48:32
EB23 เผยแพร่ชมรม STRONG ITA สธ.ตาก63 ปีงปม.2564
82
14 มี.ค. 2564 19:35:36
EB20 เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไตรมาส 2 ปีงปม.2564
83
14 มี.ค. 2564 18:52:21
EB19 เผยแพร่วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนปีงปม. 2564
84
14 มี.ค. 2564 18:45:15
EB18 เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมปี งปม. 2564 รอบ 6 เดือน
85
14 มี.ค. 2564 18:36:43
EB18 1. เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงปม. 2564 ไตรมาส 2
86
14 มี.ค. 2564 18:24:11
EB15 เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทคงรูปและประเภทสิ้นเปลือง ปีงปม. 2564
87
14 มี.ค. 2564 18:22:15
EB14 เผยแพร่แนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการปีงปม. 2564
88
14 มี.ค. 2564 17:09:51
EB13 เผยแพร่ประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบและรายงานสรุปผลการดำเนินการปีงปม.2564 ไตรมาส 2
89
14 มี.ค. 2564 16:11:15
EB12 เผยแพร่โครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1 และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
90
14 มี.ค. 2564 15:11:25
EB9 เผยแพร่อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยปีงปม.2564
91
14 มี.ค. 2564 12:44:31
EB8 เผยแพร่ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และดีมาก ปีงปม.2563 รอบ 2
92
14 มี.ค. 2564 12:29:39
EB7 4.ประชุมชี้แจงการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงปม. 2564
93
14 มี.ค. 2564 12:28:12
EB7 เผยแพร่มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงปม. 2564
94
14 มี.ค. 2564 10:21:27
EB6 เผยแพร่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ปีงปม.2564
95
12 มี.ค. 2564 18:42:54
EB2 นโยบายของผู้บริหาร ปีงปม.2564
96
12 มี.ค. 2564 17:56:37
EB4 เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ งบดำเนินงานและงบลงทุนปี 2564 ไตรมาส 2
97
12 มี.ค. 2564 17:55:45
EB5 เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 ปีงปม.2564
98
12 มี.ค. 2564 14:02:17
EB11 1. เผยแพร่รายงานรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการทุจริตประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ปี งปม.2564 รอบ 6 เดือน
99
12 มี.ค. 2564 13:09:52
EB10 1. เผยแพร่คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และคู่มือการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงปม.2564
100
12 มี.ค. 2564 12:56:55
EB10 2.คู่มือการดำเนินงานร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
101
12 มี.ค. 2564 12:07:26
EB24 4.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ฯและคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานปี งปม.2564
102
12 มี.ค. 2564 11:41:17
EB17 เผยแพร่แผนป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและแผนส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม ปีงประมาณ 2564
103
10 มี.ค. 2564 19:05:08
EB10 1.คู่มือการดำเนินงานร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
104
10 มี.ค. 2564 18:59:40
EB18 2.2 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลกำกับติดตามแผนส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม ปี งปม.2564 รอบ 6 เดือน
105
10 มี.ค. 2564 18:04:35
EB7 2.หนังสือสั่งการมาตรการบริหารผลปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ
106
10 มี.ค. 2564 18:03:43
EB7 3.กรอบแนวทางการบริหารผลปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ
107
10 มี.ค. 2564 15:03:11
EB18 2.1 แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม ตามแบบฟอร์ม 3
108
10 มี.ค. 2564 14:58:13
EB18 2.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม ตามแบบฟอร์ม 2
109
10 มี.ค. 2564 14:56:18
EB18 2.1 รายงานผลกำกับติดตามแผนส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม (แบบฟอร์ม 2,3)
110
9 มี.ค. 2564 11:45:18
EB17 3.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม สสจ.ตาก ปีงบประมาณ 2564
111
9 มี.ค. 2564 11:44:59
EB17 2.แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปีงบประมาณ 2564
112
8 มี.ค. 2564 12:00:11
EB4 3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 2) ชุดที่ 2
113
8 มี.ค. 2564 11:58:49
EB4 3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 2) ชุดที่ 1
114
7 มี.ค. 2564 11:16:42
EB4 3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน ธค.63
115
7 มี.ค. 2564 11:15:50
EB4 3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน ตค.63
116
5 มี.ค. 2564 16:33:04
EB7 3.กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับ จนท.ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
117
5 มี.ค. 2564 16:29:34
EB7 2.ประกาศกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
118
5 มี.ค. 2564 16:06:20
EB8 2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมาก ปีงปม.2563 รอบ 2 (เมษายน 2563-กันยายน 2563)
119
5 มี.ค. 2564 15:24:05
EB5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค.63 ถึง ธ.ค.63 และเผยแพร่บนเว็บไซต์
120
5 มี.ค. 2564 11:09:03
EB2 บันทึกข้อความเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
121
4 มี.ค. 2564 16:06:11
EB4 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
122
4 มี.ค. 2564 12:27:53
EB3 1.-2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงปม.2563 และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
123
4 มี.ค. 2564 11:42:02
EB4 3.2 ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
124
4 มี.ค. 2564 11:40:58
EB4 3.1 ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
125
2 มี.ค. 2564 11:48:20
OIT 13. คู่มือตรวจสอบภายในปี 2561
126
2 มี.ค. 2564 11:47:13
OIT 13 มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2561
127
2 มี.ค. 2564 11:46:45
OIT 13. มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2561
128
1 มี.ค. 2564 14:28:54
EB13 1.มาตรการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
129
1 มี.ค. 2564 14:27:15
EB13 2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
130
1 มี.ค. 2564 14:19:51
EB13 2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราขการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 12 กย. 2560
131
22 ก.พ. 2564 16:29:31
EB2 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงานที่เกิดขึ้นในปี งปม. 2564
132
22 ก.พ. 2564 15:22:46
EB16 เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน (ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก)
133
9 ก.พ. 2564 14:04:38
EB2 10. คู่มือการตรวจเฝ้าระวังอาหรจัดรวมในภาชนะในรูปแบบกระเช้าปีใหม่
134
8 ก.พ. 2564 16:46:00
EB2 9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ
135
8 ก.พ. 2564 16:44:00
EB2 9.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
136
8 ก.พ. 2564 16:33:52
EB2 9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
137
8 ก.พ. 2564 16:32:14
EB2 9.1 รายงานสรุปผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
138
8 ก.พ. 2564 16:25:44
EB2 6.หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนฯ
139
8 ก.พ. 2564 16:21:26
EB2 5.หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
140
8 ก.พ. 2564 16:19:25
EB2 4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 2564
141
8 ก.พ. 2564 15:56:34
EB2 3.แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
142
8 ก.พ. 2564 15:52:58
EB2 2.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
143
5 ก.พ. 2564 11:38:39
EB1.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปี งปม.พ.ศ. 2563
144
5 ก.พ. 2564 11:34:19
EB1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
145
5 ก.พ. 2564 11:32:36
EB1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไกหรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
146
5 ก.พ. 2564 11:31:30
EB1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
147
5 ก.พ. 2564 11:29:16
EB16.4 ภาพถ่ายกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดต่อสาธารณชน
148
5 ก.พ. 2564 11:28:29
EB16.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน
149
5 ก.พ. 2564 11:27:44
EB16.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
150
5 ก.พ. 2564 11:26:59
EB16.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
151
5 ก.พ. 2564 11:24:41
EB24.3 คู่มือแนวทางการปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
152
5 ก.พ. 2564 11:23:52
EB24.2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
153
5 ก.พ. 2564 11:22:53
EB24.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
154
4 ก.พ. 2564 17:08:47
EB2 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
155
4 ก.พ. 2564 17:05:39
EB2 1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
156
4 ก.พ. 2564 16:56:43
EB2 1.10 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)
157
3 ธ.ค. 2563 10:18:37
หลักฐานการเบิกจ่ายงบลงทุนและงบดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563
158
30 พ.ย. 2563 09:23:07
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB 2
159
24 พ.ย. 2563 14:15:40
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
160
24 พ.ย. 2563 12:13:12
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
161
18 พ.ย. 2563 16:07:19
ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 1 ประจำปี 2564
162
28 ส.ค. 2563 16:06:30
รายงานผลการกำกับติดตามงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ไตรมาส 4
163
27 ส.ค. 2563 14:00:13
รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ถึงสิงหาคม 2563 ไตรมาส 4
164
27 ส.ค. 2563 09:23:58
รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และ รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ไตรมาส 4
165
26 ส.ค. 2563 10:06:11
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขเกิน5000
166
25 ส.ค. 2563 15:28:13
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปั 2563 รอบ 12 เดือน ไตรมาส 4
167
21 ส.ค. 2563 16:43:04
ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1 2563
168
13 ส.ค. 2563 09:18:46
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฺฏิบัติงาน ไตรมาส 4
169
13 ส.ค. 2563 09:15:07
รายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ไตรมาส 4
170
13 ส.ค. 2563 09:12:32
รายงานการติดตาม และสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาส 4
171
13 ส.ค. 2563 09:10:30
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน(ไตรมาส4)
172
12 มิ.ย. 2563 09:48:17
ขออนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3
173
2 มิ.ย. 2563 09:10:37
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานจองเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 ไตรมาส 3 ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
174
28 พ.ค. 2563 09:02:50
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและป่ระพฤติมิชอบ
175
26 พ.ค. 2563 15:58:09
รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ไตรมาส 3
176
25 พ.ค. 2563 10:15:02
ขออนุญาตเผยแพร่โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์
177
19 พ.ค. 2563 09:56:44
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานจองเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 ไตรมาส 3 ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
178
19 พ.ค. 2563 09:43:29
ขออนุญาตเผยแพร่แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจจริยธรรมผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาส2 รอบ 6 เดือน)
179
18 พ.ค. 2563 14:46:31
แจ้งกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
180
18 พ.ค. 2563 14:39:01
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมููลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(ไตรมาส 2-3) ประจำปี 2563
181
14 พ.ค. 2563 15:07:29
รายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปี 2563 ไตรมาส 3
182
14 พ.ค. 2563 14:56:14
รายงานติดตามผลการดำเนินการและกัำกับติดตามการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี 2563 ไตรมาส 3
183
14 พ.ค. 2563 14:16:16
ขออนุญาตเผยแพร่การดำเนินโครงการมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE TAK เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้กิจกรรม เด็กและเยาวชนจังหวัดตากฯ
184
13 พ.ค. 2563 11:09:31
หลักฐานการประชุมชี้แจง เรื่องการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
185
12 พ.ค. 2563 16:59:33
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุข(เกิน5000 บาท)
186
12 พ.ค. 2563 16:58:48
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพฯ (วงเงินสูงสุด)
187
7 พ.ค. 2563 11:48:22
แผนปฏิบัติการส่งเสริมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด
188
5 พ.ค. 2563 15:22:42
มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถายนพยาบาล
189
5 พ.ค. 2563 10:32:58
หนังสือแจ้งเวียนแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
190
5 พ.ค. 2563 10:19:43
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความพร้อมรับผิดชอบ (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ)
191
5 พ.ค. 2563 09:48:17
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558
192
5 พ.ค. 2563 09:41:06
Infographic แนะนำคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
193
13 มี.ค. 2563 09:29:18
ขออนุญาตตั้งชมรมกลุ่มไลน์ STRONG ITA สธ.ตาก
194
12 มี.ค. 2563 10:19:52
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
195
12 มี.ค. 2563 10:04:17
แจ้งประกาศและคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
196
12 มี.ค. 2563 09:58:48
ประกาศและออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
197
12 มี.ค. 2563 09:56:28
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ระดับจังหวัด
198
12 มี.ค. 2563 09:55:01
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551
199
12 มี.ค. 2563 09:52:44
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551
200
12 มี.ค. 2563 09:50:01
คู่มือระบบป้องกันการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักการดำเนินการตามพรบ.สุขภาพจิตพ.ศ.2551
201
12 มี.ค. 2563 09:45:47
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
202
12 มี.ค. 2563 09:36:53
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
203
10 มี.ค. 2563 16:26:24
ขออนญาตเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และกรอบแนวทางการเผบแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
204
10 มี.ค. 2563 16:01:20
คู๋มือระบบป้องกันตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก
205
10 มี.ค. 2563 15:50:15
ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติราขการประจำปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
206
10 มี.ค. 2563 14:20:15
รายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ปี 2563 ไตรมาส 1-2
207
10 มี.ค. 2563 11:50:21
ขออนุญาตเผยแพร่แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2
208
10 มี.ค. 2563 11:05:12
ขออนุญาตเผยแพร่แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน) (ไตรมาส2)
209
10 มี.ค. 2563 10:44:41
ขออนุญาตเผยแพร่ขั้นตอนแนวทางการขอรับเงินช่วยเหลือ อสม.โดยระบบคอมพิวเตอร์ ผ่านทางเว็บไซต์
210
10 มี.ค. 2563 10:22:11
ขออนุญาตเผยแพร่่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
211
10 มี.ค. 2563 10:01:57
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562
212
10 มี.ค. 2563 09:46:21
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคุณภาพของแผนปฏิบัติราชการ
213
9 มี.ค. 2563 11:27:42
ขออนุญาตนำคำสั่งกำหนดโครงสร้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากและการมอบหมายหน้าที่ฯ เผยแพร่ประขาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
214
9 มี.ค. 2563 10:53:31
แจ้งการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริจ และแก้ไขปัญหากระทำผิดวินัย
215
7 มี.ค. 2563 12:00:20
ขอความอนุญาตเผยแพร่การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ในการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
216
7 มี.ค. 2563 10:58:26
ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการอยู่ในดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1 ประจำปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
217
7 มี.ค. 2563 10:41:35
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานโครงการ/กิจกรรมที่มีการเสริมวร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ประจำปี 2563 ไตรมา 1-2 ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
218
6 มี.ค. 2563 17:55:59
รายงานผลการดำเนินการและกำกับติดตามผลการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปี 2563 ไตรมาส 1-2
219
6 มี.ค. 2563 17:42:51
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการเรื่ีองร้องเรียน ปี 2563 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2 วันที่ 1 ต.ค.62-6 มี.ค.63
220
6 มี.ค. 2563 17:32:12
ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
221
6 มี.ค. 2563 17:17:18
รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ไตรมาส 1-2
222
6 มี.ค. 2563 17:13:36
รายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2
223
6 มี.ค. 2563 17:03:30
รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูลแผนงาน/โครงการ ปี 2562
224
6 มี.ค. 2563 16:53:04
แบบสขร.1 ไตรมาส 2 ปี 2563
225
6 มี.ค. 2563 10:44:14
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและประกาศปฏิภาณการส่งเสริมคุณธรรม
226
24 ม.ค. 2563 10:54:38
ขออนุญาตเผยแพร่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ.2560 ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
227
24 ม.ค. 2563 10:38:54
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกระทรวงสาธารณสุข
228
24 ม.ค. 2563 10:10:30
ขออนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วไปของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
229
24 ม.ค. 2563 09:39:48
รายงานการติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรตในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาส1)
230
13 ธ.ค. 2562 09:44:12
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
231
12 ธ.ค. 2562 12:05:44
รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนที่ผ่่านมา (แบบสขร.1)
232
12 ธ.ค. 2562 11:22:24
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1
233
12 ธ.ค. 2562 10:55:10
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
234
27 ส.ค. 2562 08:22:32
รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ไตรมาส4
235
27 ส.ค. 2562 08:22:09
รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ไตรมาส3
236
19 ส.ค. 2562 08:48:12
ขออนุญาติเผยแพร่ประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการอยู่ในดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่านทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
237
19 ส.ค. 2562 08:47:15
ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการอยู่ในดีเด่นและดีมาก รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่านทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
238
19 ส.ค. 2562 08:28:50
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 ไตรมาส 4
239
19 ส.ค. 2562 08:26:32
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 ไตรมาส 3
240
19 ส.ค. 2562 08:22:24
รายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปี 2562 ไตรมาส 3
241
19 ส.ค. 2562 08:21:30
รายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปี 2562 ไตรมาส4
242
16 ส.ค. 2562 11:02:19
รายงานผลการดำเนินการและกำกับติดตามการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปั 2562 ไตรมาส 4
243
16 ส.ค. 2562 11:01:58
รายงานผลการดำเนินการและกำกับติดตามการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี 2562 ไตรมาส 3
244
16 ส.ค. 2562 10:51:54
รายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2
245
16 ส.ค. 2562 10:51:31
รายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1
246
16 ส.ค. 2562 10:47:50
รายงานการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูลแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562 ผ่านทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3
247
16 ส.ค. 2562 10:44:29
รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูลผลการจัดซื้่อจัดจ้างผ่านทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3
248
16 ส.ค. 2562 10:41:25
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3
249
16 ส.ค. 2562 10:36:51
รายงานการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูลแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562 ผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4
250
16 ส.ค. 2562 10:34:06
รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4
251
16 ส.ค. 2562 10:31:02
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4
252
16 ส.ค. 2562 10:25:58
รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1) ไตรมาส3 ประจำปีงบประมาณ 2562
253
16 ส.ค. 2562 10:23:14
รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้่อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1) ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2562
254
24 มี.ค. 2562 14:13:51
หลักเกณฑ์และประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือน
255
24 มี.ค. 2562 14:13:26
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ (รอบ6 เดือน)
256
24 มี.ค. 2562 14:13:03
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
257
24 มี.ค. 2562 14:12:37
รายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
258
24 มี.ค. 2562 14:12:03
รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
259
24 มี.ค. 2562 14:11:26
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
260
24 มี.ค. 2562 14:10:37
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒
261
24 มี.ค. 2562 14:10:04
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒
262
24 มี.ค. 2562 14:09:37
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
263
24 มี.ค. 2562 14:09:13
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
264
24 มี.ค. 2562 14:08:06
ประกาศและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันการทุจริต
265
24 มี.ค. 2562 14:06:50
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
266
24 มี.ค. 2562 14:06:14
ประกาศปฏิญญาส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๖๒
267
24 มี.ค. 2562 14:05:48
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒
268
24 มี.ค. 2562 14:05:20
ประกาศ กรอบแนวทาง และมาตรการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
269
24 มี.ค. 2562 14:04:48
แนวทางการขอรับเงินและการจ่ายเงินช่วยเหลือ อสม. โดยระบบคอมพิวเตอร์(ONLINE)
270
24 มี.ค. 2562 14:04:15
จัดตั้งกลุ่มไลน์ ITA สธ.ตาก ๖๑ (คุณธรรม ความโปร่งใส และต่อต้ารการทุจริตคอร์รัปชั่น)
271
24 มี.ค. 2562 14:03:43
โครงสร้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และมอบหมายหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
272
24 มี.ค. 2562 14:03:09
โครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่๔ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพวรางกูร (ดำเนินการครั้งที่๓)
273
24 มี.ค. 2562 14:02:35
โครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่๔ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพวรางกูร (ดำเนินการครั้งที่๒)
274
24 มี.ค. 2562 14:02:05
โครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่๔ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพวรางกูร (ดำเนินการครั้งที่๑)
275
24 มี.ค. 2562 14:01:37
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ปี ๒๕๖๒
276
24 มี.ค. 2562 14:00:37
ขั้นตอน และผู้รับผิดชอบ การรับเรื่องร้องทุกข์
277
24 มี.ค. 2562 13:59:59
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐
278
24 มี.ค. 2562 13:59:07
การอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต
279
24 มี.ค. 2562 13:58:34
การอบรมให้ความรู้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต การต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
280
24 มี.ค. 2562 13:57:01
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒
281
24 มี.ค. 2562 13:56:22
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐
282
8 ส.ค. 2561 11:53:59
ITA
283
22 มิ.ย. 2561 15:18:04
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศ
284
22 มิ.ย. 2561 15:17:27
ขออนุญาตปฏิบัติตามแนวทาง และขออรุญาตเผยแ
285
20 มิ.ย. 2561 17:12:23
รายงานสรุปผลปฏิบัติงานตามโครงการ Flow Chart
286
20 มิ.ย. 2561 17:11:53
บันทึกข้อความขออนุญาตประชาสัมพันธ์
287
20 มิ.ย. 2561 17:08:15
Web-คู่มือแนวทางอบรมหลักสูตรพระฯ61