กลุ่มกฎหมาย
งานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
#
1
28 มี.ค. 2567 12:41:52
MOIT2 14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและสนับสนุนของหน่วยงาน
2
28 มี.ค. 2567 11:05:31
O11 คู่มือการขอรับเงินค่าป่วยการของ อสม.
3
27 มี.ค. 2567 12:11:04
MOIT13 ประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2567
4
26 มี.ค. 2567 14:54:13
MOIT2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567
5
26 มี.ค. 2567 14:51:34
MOIT2 แผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2567
6
26 มี.ค. 2567 11:16:43
MOIT2 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปและข่าวสารที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ ปีงบประมาณ 2567
7
22 มี.ค. 2567 16:22:34
O28 สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ 2566
8
22 มี.ค. 2567 15:32:00
O29 สรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันคำนวณเป็นเงินได้ ปีงบประมาณ 2566
9
14 มี.ค. 2567 10:22:42
MOIT12 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงปม. 2567 ไตรมาส 4
10
14 มี.ค. 2567 09:56:20
MOIT10 หน่วยงานมีสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2567 รอบ 12 เดือน (1 ตค.66 - 31 ส.ค. 67)
11
14 มี.ค. 2567 09:52:20
MOIT7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฎิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 1 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) ไตรมาส 3
12
14 มี.ค. 2567 09:49:57
MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2567 - เดือนกันยายน 2567)
13
14 มี.ค. 2567 09:49:08
MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 - เดือนมิถุนายน 2567)
14
14 มี.ค. 2567 09:47:51
MOIT4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2567 งบลงทุนและงบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4
15
14 มี.ค. 2567 09:47:25
MOIT4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2567 งบลงทุนและงบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3
16
14 มี.ค. 2567 09:43:57
MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 อย่างเป็นระบบ (ไตรมาสที่ 4)
17
14 มี.ค. 2567 09:42:38
MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2567 (รอบ 12 เดือน)
18
14 มี.ค. 2567 09:36:27
MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2567 - เดือนมีนาคม 2567)
19
14 มี.ค. 2567 09:35:02
MOIT4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2567 งบลงทุนและงบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2
20
19 ก.พ. 2567 14:25:08
O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
21
12 ก.พ. 2567 11:54:15
O8-O9 แผนและผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567
22
13 ธ.ค. 2566 16:15:45
MOIT2 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
23
13 ธ.ค. 2566 11:48:33
MOIT2 ข้อ 3. พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
24
13 ธ.ค. 2566 10:19:12
MOIT2 2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
25
30 ต.ค. 2566 14:38:44
MOIT22 หน่วยงานมีรายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2567
26
30 ต.ค. 2566 14:35:55
MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปี 2567
27
30 ต.ค. 2566 14:34:32
MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ประจำปี 2567
28
30 ต.ค. 2566 14:34:01
MOIT21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน ปีงบประมาณ 2567
29
30 ต.ค. 2566 14:29:08
MOIT20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงปม. 2567
30
30 ต.ค. 2566 14:25:38
MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญฯ ปีงบประมาณ 2567 รอบ 12 เดือน
31
30 ต.ค. 2566 14:24:49
MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญฯ ปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน
32
30 ต.ค. 2566 14:23:19
MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ปีงบประมาณ 2567
33
30 ต.ค. 2566 14:22:01
MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 อย่างเป็นระบบ (ไตรมาสที่ 2)
34
30 ต.ค. 2566 14:15:37
MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน)
35
30 ต.ค. 2566 14:13:48
MOIT15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2567
36
30 ต.ค. 2566 14:12:14
MOIT14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ปีงปม. 2567
37
30 ต.ค. 2566 14:09:16
MOIT12 หน่วยงานมีมาตรการป้องกันการรับสินบนที่เป็นระบบ ปีงปม. 2567
38
30 ต.ค. 2566 14:07:32
MOIT11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
39
30 ต.ค. 2566 14:05:12
MOIT10 หน่วยงานมีสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตค.66 - 31 มี.ค. 67)
40
30 ต.ค. 2566 14:02:34
MOIT9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน ประจำปี 2567
41
30 ต.ค. 2566 14:00:50
MOIT8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย ปีงปม. 2567
42
30 ต.ค. 2566 13:59:11
MOIT7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฎิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 2 (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566)
43
30 ต.ค. 2566 13:55:46
MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567
44
30 ต.ค. 2566 13:52:24
MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนธันวาคม 2566)
45
30 ต.ค. 2566 13:49:11
MOIT4 ข้อ 3. การป้องกันผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
46
30 ต.ค. 2566 13:47:33
MOIT4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2567 งบลงทุนและงบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
47
30 ต.ค. 2566 13:46:13
MOIT4 ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ งบลงทุนและงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567
48
30 ต.ค. 2566 13:44:27
MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปี พ.ศ. 2566
49
30 ต.ค. 2566 13:39:35
MOIT1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลฯ ปีงปม. 2567
50
14 ก.ค. 2566 12:03:21
MOIT17 หน่วยงานมีการรายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566
51
14 ก.ค. 2566 12:02:55
MOIT 22 หน่วยงานมีรายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566
52
14 ก.ค. 2566 11:16:17
MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญฯ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน
53
14 ก.ค. 2566 11:11:04
MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน
54
14 ก.ค. 2566 11:10:15
MOIT 13 ประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2566
55
14 ก.ค. 2566 11:07:51
MOIT12 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566
56
14 ก.ค. 2566 11:00:41
MOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่และเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน
57
14 ก.ค. 2566 10:58:29
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 - เดือนกันยายน 2566)
58
14 ก.ค. 2566 10:57:22
MOIT4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2566 งบลงทุนและงบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4
59
29 พ.ค. 2566 11:28:30
MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฎิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
60
29 พ.ค. 2566 11:25:25
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2566 - เดือนมิถุนายน 2566)
61
29 พ.ค. 2566 11:23:53
MOIT4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2566 งบลงทุนและงบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3
62
22 มี.ค. 2566 14:29:23
M13 ข้อคำถามประเมินการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อยาฯ
63
22 มี.ค. 2566 14:25:29
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564
64
22 มี.ค. 2566 11:39:24
O12 รายงานการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
65
22 มี.ค. 2566 11:05:12
O33 การรายงานผลนโยบายNo Gift Policy
66
22 มี.ค. 2566 10:46:10
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
67
22 มี.ค. 2566 10:30:59
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปี 2566
68
20 มี.ค. 2566 15:26:59
O10 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดตาก พ.ศ. 2566
69
14 มี.ค. 2566 09:31:33
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566)
70
14 มี.ค. 2566 09:29:30
MOIT4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2566 งบลงทุนและงบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2
71
8 มี.ค. 2566 11:35:58
O36 แผนป้องกันปราบปรามการทุริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566
72
8 มี.ค. 2566 11:09:23
MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญฯ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน
73
8 มี.ค. 2566 11:08:58
MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญฯ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
74
8 มี.ค. 2566 11:07:32
MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ปีงบประมาณ 2566
75
8 มี.ค. 2566 11:05:50
MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2566
76
8 มี.ค. 2566 11:03:19
MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
77
8 มี.ค. 2566 10:58:38
MOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่และเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
78
3 มี.ค. 2566 16:08:12
O17 รายงานผลสำรวจความพีงพอใจของหน่วยงาน
79
3 มี.ค. 2566 16:06:41
O16 ข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
80
16 ก.พ. 2566 08:45:44
MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฎิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 2 (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565)
81
20 ม.ค. 2566 15:51:02
MOIT14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ปีงปม. 2566
82
20 ม.ค. 2566 15:10:31
MOIT12 หน่วยงานมีมาตรการป้องกันการรับสินบนที่เป็นระบบ ปีงปม. 2566
83
20 ม.ค. 2566 15:09:02
MOIT20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงปม. 2566
84
20 ม.ค. 2566 15:07:14
MOIT8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย ปีงปม. 2566
85
13 ม.ค. 2566 14:15:09
MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปี 2566
86
11 ม.ค. 2566 14:35:43
MOIT9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน ประจำปี 2566
87
11 ม.ค. 2566 14:25:49
MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566
88
27 ธ.ค. 2565 10:25:19
MOIT2 7.ยุทธศาสตร์ประเทศโดยรวม
89
27 ธ.ค. 2565 10:22:48
MOIT2 15.คู่มือขั้นตอนการให้บริการประชาชน
90
27 ธ.ค. 2565 10:19:36
MOIT2 12.คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือบริการของ จนท.
91
27 ธ.ค. 2565 10:16:29
MOIT2 5.ข้อกำหนดจริยธรรม จนท.รัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
92
27 ธ.ค. 2565 10:13:58
MOIT2 4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
93
27 ธ.ค. 2565 09:39:51
MOIT2 13.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
94
26 ธ.ค. 2565 15:25:04
MOIT2 11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566
95
26 ธ.ค. 2565 15:12:45
MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
96
26 ธ.ค. 2565 14:46:13
MOIT2 2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
97
26 ธ.ค. 2565 14:17:15
MOIT21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน
98
26 ธ.ค. 2565 14:10:37
MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ประจำปี 2566
99
20 ธ.ค. 2565 14:22:43
MOIT2 9.แผนปฏิบัติการของหน่วยงานประจำปี 2566
100
14 พ.ย. 2565 15:38:22
MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2566
101
2 พ.ย. 2565 11:39:34
MOIT4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2566 งบลงทุนและงบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
102
2 พ.ย. 2565 11:33:50
MOIT4 ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ งบลงทุนและงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566
103
2 พ.ย. 2565 11:09:50
MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
104
2 พ.ย. 2565 11:06:42
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนธันวาคม 2565)
105
2 พ.ย. 2565 11:04:54
MOIT4 ข้อ 3. การป้องกันผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
106
28 ต.ค. 2565 13:39:21
MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปี พ.ศ. 2565
107
27 ต.ค. 2565 14:54:06
MOIT2 6.คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน (ปี 2566)
108
27 ต.ค. 2565 13:59:52
MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลฯ ปีงปม. 2566
109
22 ส.ค. 2565 14:50:33
MOIT 23 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4
110
19 ส.ค. 2565 14:24:01
MOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานปี 2565
111
17 ส.ค. 2565 10:46:42
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 - เดือนกันยายน 2565)
112
22 ก.ค. 2565 14:27:28
MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญฯ ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)
113
22 ก.ค. 2565 13:46:27
MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญฯ ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน)
114
22 ก.ค. 2565 13:45:08
MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนฯส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน
115
22 ก.ค. 2565 13:43:21
MOIT 14 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4
116
22 ก.ค. 2565 13:38:56
MOIT 13 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4
117
22 ก.ค. 2565 13:34:51
MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน
118
22 ก.ค. 2565 13:31:11
MOIT4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ 2565 งบลงทุนและงบดำเนินงาน ไตรมาส 4
119
21 มิ.ย. 2565 11:00:58
MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปี 2565
120
20 มิ.ย. 2565 12:05:08
MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฎิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 2 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
121
20 มิ.ย. 2565 11:59:47
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565)
122
20 มิ.ย. 2565 11:25:07
MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฎิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
123
20 มิ.ย. 2565 11:17:38
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2565)
124
20 มิ.ย. 2565 11:14:43
MOIT4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ 2565 งบลงทุนและงบดำเนินงาน ไตรมาส 3
125
22 เม.ย. 2565 17:11:50
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัดตากปีงบประมาณ 2565
126
22 เม.ย. 2565 17:05:42
แผนป้องกันปราบปรามการทุริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2565
127
22 เม.ย. 2565 16:50:52
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ส่งจังหวัดตาก
128
22 เม.ย. 2565 16:43:29
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบปีงบประมาณ 2565
129
30 มี.ค. 2565 18:12:09
MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
130
29 มี.ค. 2565 15:47:00
MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนฯส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
131
28 มี.ค. 2565 15:35:55
MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
132
28 มี.ค. 2565 14:52:54
MOIT4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ 2565 งบลงทุนและงบดำเนินงาน ไตรมาส 2
133
25 ม.ค. 2565 15:08:01
MOIT2 1.7 สถานที่ติดต่อและที่ตั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
134
20 ม.ค. 2565 16:19:43
MOIT 2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
135
31 ธ.ค. 2564 15:41:04
MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
136
31 ธ.ค. 2564 15:15:57
MOIT4 3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
137
31 ธ.ค. 2564 15:10:39
MOIT2 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1
138
31 ธ.ค. 2564 15:04:25
MOIT2 17.1 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2564)
139
31 ธ.ค. 2564 14:53:43
MOIT2 7.ยุทธศาสตร์ประเทศโดยรวม
140
31 ธ.ค. 2564 14:53:19
MOIT2 5.ข้อกำหนดจริยธรรม จนท.รัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
141
31 ธ.ค. 2564 14:52:51
MOIT2 4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
142
31 ธ.ค. 2564 14:01:20
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน
143
31 ธ.ค. 2564 14:00:46
MOIT4 ข้อ 3. การป้องกันผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
144
31 ธ.ค. 2564 14:00:12
MOIT4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ 2565 งบลงทุนและงบดำเนินงาน ไตรมาส 1
145
31 ธ.ค. 2564 13:58:12
MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปี พ.ศ. 2564
146
31 ธ.ค. 2564 13:56:56
MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลฯ
147
24 ธ.ค. 2564 10:34:15
MOIT4 ข้อ 1. หนังสือจัดสรรงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565
148
24 ธ.ค. 2564 10:32:55
MOIT4 ข้อ 1. หนังสือจัดสรรงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565
149
16 ธ.ค. 2564 16:30:34
MOIT4 ข้อ 1. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ปิดและปลดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
150
14 ธ.ค. 2564 12:40:24
MOIT2 14.คู่มือขั้นตอนการให้บริการ ขอรับเงินช่วยเหลือ อสม.
151
14 ธ.ค. 2564 12:33:11
MOIT2 1.4 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สป.สธ. กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
152
14 ธ.ค. 2564 12:29:24
MOIT2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
153
14 ธ.ค. 2564 12:10:33
MOIT2 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
154
14 ธ.ค. 2564 11:50:36
MOIT2 1.8 ช่องทางรับฟังความเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
155
14 ธ.ค. 2564 11:18:51
MOIT2 10.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 และผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
156
14 ธ.ค. 2564 11:17:15
MOIT2 9.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
157
13 ธ.ค. 2564 18:14:24
MOIT2 1.2 นโยบายของผู้บริหารปี 2565 (นพ.สสจ.ตาก)
158
13 ธ.ค. 2564 17:28:28
MOIT2 4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
159
13 ธ.ค. 2564 16:56:38
MOIT2 3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
160
13 ธ.ค. 2564 16:46:17
MOIT2 7.ยูทธศาสตร์ชาติโดยรวม 20 ปี
161
13 ธ.ค. 2564 16:42:14
MOIT2 6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม 2565
162
13 ธ.ค. 2564 16:39:56
MOIT 2 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
163
11 พ.ย. 2564 15:21:39
MOIT 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนฯของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
164
11 พ.ย. 2564 15:21:14
MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
165
11 พ.ย. 2564 15:20:47
MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
166
11 พ.ย. 2564 15:20:06
MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG
167
11 พ.ย. 2564 15:19:40
MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
168
11 พ.ย. 2564 15:18:36
MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินและมีขั้นตอนการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ
169
11 พ.ย. 2564 15:18:04
MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
170
11 พ.ย. 2564 15:17:41
MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
171
11 พ.ย. 2564 15:17:17
MOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
172
11 พ.ย. 2564 15:16:34
MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน
173
11 พ.ย. 2564 15:15:02
MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
174
11 พ.ย. 2564 15:14:16
MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
175
30 ส.ค. 2564 12:11:51
EB18 2.1 รายงานผลกำกับติดตามแผนส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม (แบบฟอร์ม 2,3) รอบ 12 เดือน
176
30 ส.ค. 2564 12:11:09
EB18 2.1 แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม ตามแบบฟอร์มที่ 3
177
30 ส.ค. 2564 12:08:48
EB18 2.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม ตามแบบฟอร์ม 2
178
30 ส.ค. 2564 11:56:40
EB18 ขออนุญาตเผยแพร่แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ รอบ 12 เดือน ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
179
30 ส.ค. 2564 11:19:15
EB24 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ไตรมาส 4 ปีงปม. 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
180
30 ส.ค. 2564 11:18:16
EB11 1.ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนปีงปม. 2564 รอบ 12 เดือน ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
181
30 ส.ค. 2564 11:17:47
EB11 2.รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติการหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงปม. 2564 รอบ 12 เดือน
182
30 ส.ค. 2564 11:17:09
EB5 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 ปีงปม.2564
183
30 ส.ค. 2564 11:16:08
EB4.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ งบลงทุนและงบดำเนินงานปี 2564 ไตรมาส 4
184
24 ส.ค. 2564 15:24:54
EB2 4.การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564
185
24 ส.ค. 2564 10:27:23
EB4 3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 (ไตรมาสที่ 4) ชุดที่ 2
186
24 ส.ค. 2564 09:39:23
EB4 3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 (ไตรมาสที่ 4) ชุดที่ 1
187
14 มิ.ย. 2564 15:18:22
EB4 3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน (ไตรมาสที่ 3) ชุดที่ 2
188
14 มิ.ย. 2564 15:11:54
EB8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และดีมาก ปีงปม.2564 รอบ 1 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
189
14 มิ.ย. 2564 14:24:46
EB8 เผยแพร่ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และดีมาก ปีงปม.2564 รอบ 1 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
190
14 มิ.ย. 2564 14:00:29
EB5 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 ปีงปม.2564
191
14 มิ.ย. 2564 14:00:03
EB4.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ งบลงทุนปี 2564 ไตรมาส 3
192
14 มิ.ย. 2564 13:59:33
EB13 การกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงปม.2564 ไตรมาส 3
193
14 มิ.ย. 2564 13:58:39
EB20 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ปีงปม. 2564 ไตรมาส 3
194
14 มิ.ย. 2564 13:43:24
EB4 3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน (ไตรมาสที่ 3) ชุดที่ 1
195
15 มี.ค. 2564 13:05:24
EB21 5.ภาพกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรปีงปม.2564
196
15 มี.ค. 2564 13:00:12
EB21 เผยแพร่หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรปีงปม.2564
197
15 มี.ค. 2564 11:58:52
EB22 เผยแพร่กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ปีงปม. 2564
198
14 มี.ค. 2564 20:38:16
EB20 เผยแพร่คู่มือแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและรายงานผลฯไตรมาส 2 ปีงปม. 2564
199
14 มี.ค. 2564 19:48:32
EB23 เผยแพร่ชมรม STRONG ITA สธ.ตาก63 ปีงปม.2564
200
14 มี.ค. 2564 19:35:36
EB20 เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไตรมาส 2 ปีงปม.2564
201
14 มี.ค. 2564 18:52:21
EB19 เผยแพร่วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนปีงปม. 2564
202
14 มี.ค. 2564 18:45:15
EB18 เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมปี งปม. 2564 รอบ 6 เดือน
203
14 มี.ค. 2564 18:36:43
EB18 1. เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงปม. 2564 ไตรมาส 2
204
14 มี.ค. 2564 18:24:11
EB15 เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทคงรูปและประเภทสิ้นเปลือง ปีงปม. 2564
205
14 มี.ค. 2564 18:22:15
EB14 เผยแพร่แนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการปีงปม. 2564
206
14 มี.ค. 2564 17:09:51
EB13 เผยแพร่ประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบและรายงานสรุปผลการดำเนินการปีงปม.2564 ไตรมาส 2
207
14 มี.ค. 2564 16:11:15
EB12 เผยแพร่โครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1 และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
208
14 มี.ค. 2564 15:11:25
EB9 เผยแพร่อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยปีงปม.2564
209
14 มี.ค. 2564 12:44:31
EB8 เผยแพร่ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และดีมาก ปีงปม.2563 รอบ 2
210
14 มี.ค. 2564 12:29:39
EB7 4.ประชุมชี้แจงการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงปม. 2564
211
14 มี.ค. 2564 12:28:12
EB7 เผยแพร่มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงปม. 2564
212
14 มี.ค. 2564 10:21:27
EB6 เผยแพร่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ปีงปม.2564
213
12 มี.ค. 2564 18:42:54
EB2 นโยบายของผู้บริหาร ปีงปม.2564
214
12 มี.ค. 2564 17:56:37
EB4 เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ งบดำเนินงานและงบลงทุนปี 2564 ไตรมาส 2
215
12 มี.ค. 2564 17:55:45
EB5 เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 ปีงปม.2564
216
12 มี.ค. 2564 14:02:17
EB11 1. เผยแพร่รายงานรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการทุจริตประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ปี งปม.2564 รอบ 6 เดือน
217
12 มี.ค. 2564 13:09:52
EB10 1. เผยแพร่คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และคู่มือการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงปม.2564
218
12 มี.ค. 2564 12:56:55
EB10 2.คู่มือการดำเนินงานร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
219
12 มี.ค. 2564 12:07:26
EB24 4.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ฯและคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานปี งปม.2564
220
12 มี.ค. 2564 11:41:17
EB17 เผยแพร่แผนป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและแผนส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม ปีงประมาณ 2564
221
10 มี.ค. 2564 19:05:08
EB10 1.คู่มือการดำเนินงานร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
222
10 มี.ค. 2564 18:59:40
EB18 2.2 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลกำกับติดตามแผนส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม ปี งปม.2564 รอบ 6 เดือน
223
10 มี.ค. 2564 18:04:35
EB7 2.หนังสือสั่งการมาตรการบริหารผลปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ
224
10 มี.ค. 2564 18:03:43
EB7 3.กรอบแนวทางการบริหารผลปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ
225
10 มี.ค. 2564 15:03:11
EB18 2.1 แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม ตามแบบฟอร์ม 3
226
10 มี.ค. 2564 14:58:13
EB18 2.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม ตามแบบฟอร์ม 2
227
10 มี.ค. 2564 14:56:18
EB18 2.1 รายงานผลกำกับติดตามแผนส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม (แบบฟอร์ม 2,3)
228
9 มี.ค. 2564 11:45:18
EB17 3.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม สสจ.ตาก ปีงบประมาณ 2564
229
9 มี.ค. 2564 11:44:59
EB17 2.แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปีงบประมาณ 2564
230
8 มี.ค. 2564 12:00:11
EB4 3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 2) ชุดที่ 2
231
8 มี.ค. 2564 11:58:49
EB4 3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 2) ชุดที่ 1
232
7 มี.ค. 2564 11:16:42
EB4 3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน ธค.63
233
7 มี.ค. 2564 11:15:50
EB4 3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน ตค.63
234
5 มี.ค. 2564 16:33:04
EB7 3.กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับ จนท.ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
235
5 มี.ค. 2564 16:29:34
EB7 2.ประกาศกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
236
5 มี.ค. 2564 16:06:20
EB8 2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมาก ปีงปม.2563 รอบ 2 (เมษายน 2563-กันยายน 2563)
237
5 มี.ค. 2564 15:24:05
EB5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค.63 ถึง ธ.ค.63 และเผยแพร่บนเว็บไซต์
238
5 มี.ค. 2564 11:09:03
EB2 บันทึกข้อความเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
239
4 มี.ค. 2564 16:06:11
EB4 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
240
4 มี.ค. 2564 12:27:53
EB3 1.-2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงปม.2563 และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
241
4 มี.ค. 2564 11:42:02
EB4 3.2 ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
242
4 มี.ค. 2564 11:40:58
EB4 3.1 ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
243
2 มี.ค. 2564 11:48:20
OIT 13. คู่มือตรวจสอบภายในปี 2561
244
2 มี.ค. 2564 11:47:13
OIT 13 มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2561
245
2 มี.ค. 2564 11:46:45
OIT 13. มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2561
246
1 มี.ค. 2564 14:28:54
EB13 1.มาตรการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
247
1 มี.ค. 2564 14:27:15
EB13 2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
248
1 มี.ค. 2564 14:19:51
EB13 2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราขการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 12 กย. 2560
249
22 ก.พ. 2564 16:29:31
EB2 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงานที่เกิดขึ้นในปี งปม. 2564
250
22 ก.พ. 2564 15:22:46
EB16 เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน (ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก)
251
9 ก.พ. 2564 14:04:38
EB2 10. คู่มือการตรวจเฝ้าระวังอาหรจัดรวมในภาชนะในรูปแบบกระเช้าปีใหม่
252
8 ก.พ. 2564 16:46:00
EB2 9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ
253
8 ก.พ. 2564 16:44:00
EB2 9.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
254
8 ก.พ. 2564 16:33:52
EB2 9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
255
8 ก.พ. 2564 16:32:14
EB2 9.1 รายงานสรุปผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
256
8 ก.พ. 2564 16:25:44
EB2 6.หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนฯ
257
8 ก.พ. 2564 16:21:26
EB2 5.หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
258
8 ก.พ. 2564 16:19:25
EB2 4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 2564
259
8 ก.พ. 2564 15:56:34
EB2 3.แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
260
8 ก.พ. 2564 15:52:58
EB2 2.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
261
5 ก.พ. 2564 11:38:39
EB1.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปี งปม.พ.ศ. 2563
262
5 ก.พ. 2564 11:34:19
EB1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
263
5 ก.พ. 2564 11:32:36
EB1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไกหรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
264
5 ก.พ. 2564 11:31:30
EB1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
265
5 ก.พ. 2564 11:29:16
EB16.4 ภาพถ่ายกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดต่อสาธารณชน
266
5 ก.พ. 2564 11:28:29
EB16.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน
267
5 ก.พ. 2564 11:27:44
EB16.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
268
5 ก.พ. 2564 11:26:59
EB16.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
269
5 ก.พ. 2564 11:24:41
EB24.3 คู่มือแนวทางการปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
270
5 ก.พ. 2564 11:23:52
EB24.2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
271
5 ก.พ. 2564 11:22:53
EB24.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
272
4 ก.พ. 2564 17:08:47
EB2 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
273
4 ก.พ. 2564 17:05:39
EB2 1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
274
4 ก.พ. 2564 16:56:43
EB2 1.10 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)
275
3 ธ.ค. 2563 10:18:37
หลักฐานการเบิกจ่ายงบลงทุนและงบดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563
276
30 พ.ย. 2563 09:23:07
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB 2
277
24 พ.ย. 2563 14:15:40
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
278
24 พ.ย. 2563 12:13:12
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
279
18 พ.ย. 2563 16:07:19
ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 1 ประจำปี 2564
280
28 ส.ค. 2563 16:06:30
รายงานผลการกำกับติดตามงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ไตรมาส 4
281
27 ส.ค. 2563 14:00:13
รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ถึงสิงหาคม 2563 ไตรมาส 4
282
27 ส.ค. 2563 09:23:58
รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และ รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ไตรมาส 4
283
26 ส.ค. 2563 10:06:11
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขเกิน5000
284
25 ส.ค. 2563 15:28:13
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปั 2563 รอบ 12 เดือน ไตรมาส 4
285
21 ส.ค. 2563 16:43:04
ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1 2563
286
13 ส.ค. 2563 09:18:46
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฺฏิบัติงาน ไตรมาส 4
287
13 ส.ค. 2563 09:15:07
รายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ไตรมาส 4
288
13 ส.ค. 2563 09:12:32
รายงานการติดตาม และสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาส 4
289
13 ส.ค. 2563 09:10:30
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน(ไตรมาส4)
290
12 มิ.ย. 2563 09:48:17
ขออนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3
291
2 มิ.ย. 2563 09:10:37
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานจองเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 ไตรมาส 3 ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
292
28 พ.ค. 2563 09:02:50
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและป่ระพฤติมิชอบ
293
26 พ.ค. 2563 15:58:09
รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ไตรมาส 3
294
25 พ.ค. 2563 10:15:02
ขออนุญาตเผยแพร่โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์
295
19 พ.ค. 2563 09:56:44
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานจองเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 ไตรมาส 3 ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
296
19 พ.ค. 2563 09:43:29
ขออนุญาตเผยแพร่แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจจริยธรรมผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาส2 รอบ 6 เดือน)
297
18 พ.ค. 2563 14:46:31
แจ้งกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
298
18 พ.ค. 2563 14:39:01
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมููลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(ไตรมาส 2-3) ประจำปี 2563
299
14 พ.ค. 2563 15:07:29
รายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปี 2563 ไตรมาส 3
300
14 พ.ค. 2563 14:56:14
รายงานติดตามผลการดำเนินการและกัำกับติดตามการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี 2563 ไตรมาส 3
301
14 พ.ค. 2563 14:16:16
ขออนุญาตเผยแพร่การดำเนินโครงการมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE TAK เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้กิจกรรม เด็กและเยาวชนจังหวัดตากฯ
302
13 พ.ค. 2563 11:09:31
หลักฐานการประชุมชี้แจง เรื่องการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
303
12 พ.ค. 2563 16:59:33
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุข(เกิน5000 บาท)
304
12 พ.ค. 2563 16:58:48
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพฯ (วงเงินสูงสุด)
305
7 พ.ค. 2563 11:48:22
แผนปฏิบัติการส่งเสริมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด
306
5 พ.ค. 2563 15:22:42
มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถายนพยาบาล
307
5 พ.ค. 2563 10:32:58
หนังสือแจ้งเวียนแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
308
5 พ.ค. 2563 10:19:43
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความพร้อมรับผิดชอบ (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ)
309
5 พ.ค. 2563 09:48:17
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558
310
5 พ.ค. 2563 09:41:06
Infographic แนะนำคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
311
13 มี.ค. 2563 09:29:18
ขออนุญาตตั้งชมรมกลุ่มไลน์ STRONG ITA สธ.ตาก
312
12 มี.ค. 2563 10:19:52
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
313
12 มี.ค. 2563 10:04:17
แจ้งประกาศและคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
314
12 มี.ค. 2563 09:58:48
ประกาศและออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
315
12 มี.ค. 2563 09:56:28
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ระดับจังหวัด
316
12 มี.ค. 2563 09:55:01
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551
317
12 มี.ค. 2563 09:52:44
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551
318
12 มี.ค. 2563 09:50:01
คู่มือระบบป้องกันการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักการดำเนินการตามพรบ.สุขภาพจิตพ.ศ.2551
319
12 มี.ค. 2563 09:45:47
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
320
12 มี.ค. 2563 09:36:53
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
321
10 มี.ค. 2563 16:26:24
ขออนญาตเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และกรอบแนวทางการเผบแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
322
10 มี.ค. 2563 16:01:20
คู๋มือระบบป้องกันตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก
323
10 มี.ค. 2563 15:50:15
ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติราขการประจำปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
324
10 มี.ค. 2563 14:20:15
รายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ปี 2563 ไตรมาส 1-2
325
10 มี.ค. 2563 11:50:21
ขออนุญาตเผยแพร่แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2
326
10 มี.ค. 2563 11:05:12
ขออนุญาตเผยแพร่แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน) (ไตรมาส2)
327
10 มี.ค. 2563 10:44:41
ขออนุญาตเผยแพร่ขั้นตอนแนวทางการขอรับเงินช่วยเหลือ อสม.โดยระบบคอมพิวเตอร์ ผ่านทางเว็บไซต์
328
10 มี.ค. 2563 10:22:11
ขออนุญาตเผยแพร่่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
329
10 มี.ค. 2563 10:01:57
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562
330
10 มี.ค. 2563 09:46:21
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคุณภาพของแผนปฏิบัติราชการ
331
9 มี.ค. 2563 11:27:42
ขออนุญาตนำคำสั่งกำหนดโครงสร้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากและการมอบหมายหน้าที่ฯ เผยแพร่ประขาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
332
9 มี.ค. 2563 10:53:31
แจ้งการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริจ และแก้ไขปัญหากระทำผิดวินัย
333
7 มี.ค. 2563 12:00:20
ขอความอนุญาตเผยแพร่การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ในการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
334
7 มี.ค. 2563 10:58:26
ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการอยู่ในดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1 ประจำปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
335
7 มี.ค. 2563 10:41:35
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานโครงการ/กิจกรรมที่มีการเสริมวร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ประจำปี 2563 ไตรมา 1-2 ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
336
6 มี.ค. 2563 17:55:59
รายงานผลการดำเนินการและกำกับติดตามผลการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปี 2563 ไตรมาส 1-2
337
6 มี.ค. 2563 17:42:51
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการเรื่ีองร้องเรียน ปี 2563 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2 วันที่ 1 ต.ค.62-6 มี.ค.63
338
6 มี.ค. 2563 17:32:12
ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
339
6 มี.ค. 2563 17:17:18
รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ไตรมาส 1-2
340
6 มี.ค. 2563 17:13:36
รายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2
341
6 มี.ค. 2563 17:03:30
รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูลแผนงาน/โครงการ ปี 2562
342
6 มี.ค. 2563 16:53:04
แบบสขร.1 ไตรมาส 2 ปี 2563
343
6 มี.ค. 2563 10:44:14
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและประกาศปฏิภาณการส่งเสริมคุณธรรม
344
24 ม.ค. 2563 10:54:38
ขออนุญาตเผยแพร่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ.2560 ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
345
24 ม.ค. 2563 10:38:54
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกระทรวงสาธารณสุข
346
24 ม.ค. 2563 10:10:30
ขออนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วไปของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
347
24 ม.ค. 2563 09:39:48
รายงานการติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรตในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาส1)
348
13 ธ.ค. 2562 09:44:12
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
349
12 ธ.ค. 2562 12:05:44
รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนที่ผ่่านมา (แบบสขร.1)
350
12 ธ.ค. 2562 11:22:24
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1
351
12 ธ.ค. 2562 10:55:10
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
352
27 ส.ค. 2562 08:22:32
รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ไตรมาส4
353
27 ส.ค. 2562 08:22:09
รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ไตรมาส3
354
19 ส.ค. 2562 08:48:12
ขออนุญาติเผยแพร่ประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการอยู่ในดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่านทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
355
19 ส.ค. 2562 08:47:15
ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการอยู่ในดีเด่นและดีมาก รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่านทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
356
19 ส.ค. 2562 08:28:50
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 ไตรมาส 4
357
19 ส.ค. 2562 08:26:32
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 ไตรมาส 3
358
19 ส.ค. 2562 08:22:24
รายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปี 2562 ไตรมาส 3
359
19 ส.ค. 2562 08:21:30
รายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปี 2562 ไตรมาส4
360
16 ส.ค. 2562 11:02:19
รายงานผลการดำเนินการและกำกับติดตามการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปั 2562 ไตรมาส 4
361
16 ส.ค. 2562 11:01:58
รายงานผลการดำเนินการและกำกับติดตามการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี 2562 ไตรมาส 3
362
16 ส.ค. 2562 10:51:54
รายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2
363
16 ส.ค. 2562 10:51:31
รายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1
364
16 ส.ค. 2562 10:47:50
รายงานการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูลแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562 ผ่านทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3
365
16 ส.ค. 2562 10:44:29
รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูลผลการจัดซื้่อจัดจ้างผ่านทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3
366
16 ส.ค. 2562 10:41:25
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3
367
16 ส.ค. 2562 10:36:51
รายงานการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูลแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562 ผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4
368
16 ส.ค. 2562 10:34:06
รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4
369
16 ส.ค. 2562 10:31:02
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4
370
16 ส.ค. 2562 10:25:58
รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1) ไตรมาส3 ประจำปีงบประมาณ 2562
371
16 ส.ค. 2562 10:23:14
รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้่อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1) ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2562
372
24 มี.ค. 2562 14:13:51
หลักเกณฑ์และประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือน
373
24 มี.ค. 2562 14:13:26
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ (รอบ6 เดือน)
374
24 มี.ค. 2562 14:13:03
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
375
24 มี.ค. 2562 14:12:37
รายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
376
24 มี.ค. 2562 14:12:03
รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
377
24 มี.ค. 2562 14:11:26
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
378
24 มี.ค. 2562 14:10:37
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒
379
24 มี.ค. 2562 14:10:04
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒
380
24 มี.ค. 2562 14:09:37
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
381
24 มี.ค. 2562 14:09:13
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
382
24 มี.ค. 2562 14:08:06
ประกาศและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันการทุจริต
383
24 มี.ค. 2562 14:06:50
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
384
24 มี.ค. 2562 14:06:14
ประกาศปฏิญญาส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๖๒
385
24 มี.ค. 2562 14:05:48
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒
386
24 มี.ค. 2562 14:05:20
ประกาศ กรอบแนวทาง และมาตรการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
387
24 มี.ค. 2562 14:04:48
แนวทางการขอรับเงินและการจ่ายเงินช่วยเหลือ อสม. โดยระบบคอมพิวเตอร์(ONLINE)
388
24 มี.ค. 2562 14:04:15
จัดตั้งกลุ่มไลน์ ITA สธ.ตาก ๖๑ (คุณธรรม ความโปร่งใส และต่อต้ารการทุจริตคอร์รัปชั่น)
389
24 มี.ค. 2562 14:03:43
โครงสร้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และมอบหมายหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
390
24 มี.ค. 2562 14:03:09
โครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่๔ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพวรางกูร (ดำเนินการครั้งที่๓)
391
24 มี.ค. 2562 14:02:35
โครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่๔ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพวรางกูร (ดำเนินการครั้งที่๒)
392
24 มี.ค. 2562 14:02:05
โครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่๔ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพวรางกูร (ดำเนินการครั้งที่๑)
393
24 มี.ค. 2562 14:01:37
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ปี ๒๕๖๒
394
24 มี.ค. 2562 14:00:37
ขั้นตอน และผู้รับผิดชอบ การรับเรื่องร้องทุกข์
395
24 มี.ค. 2562 13:59:59
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐
396
24 มี.ค. 2562 13:59:07
การอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต
397
24 มี.ค. 2562 13:58:34
การอบรมให้ความรู้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต การต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
398
24 มี.ค. 2562 13:57:01
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒
399
24 มี.ค. 2562 13:56:22
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐
400
8 ส.ค. 2561 11:53:59
ITA
401
22 มิ.ย. 2561 15:18:04
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศ
402
22 มิ.ย. 2561 15:17:27
ขออนุญาตปฏิบัติตามแนวทาง และขออรุญาตเผยแ
403
20 มิ.ย. 2561 17:12:23
รายงานสรุปผลปฏิบัติงานตามโครงการ Flow Chart
404
20 มิ.ย. 2561 17:11:53
บันทึกข้อความขออนุญาตประชาสัมพันธ์
405
20 มิ.ย. 2561 17:08:15
Web-คู่มือแนวทางอบรมหลักสูตรพระฯ61