กลุ่มกฎหมาย
งานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
#
1
22 มี.ค. 2566 14:29:23
M13 ข้อคำถามประเมินการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อยาฯ
2
22 มี.ค. 2566 14:25:29
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564
3
22 มี.ค. 2566 11:39:24
O12 รายงานการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
4
22 มี.ค. 2566 11:05:12
O33 การรายงานผลนโยบายNo Gift Policy
5
22 มี.ค. 2566 10:46:10
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
6
22 มี.ค. 2566 10:30:59
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปี 2566
7
20 มี.ค. 2566 15:26:59
O10 นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดตาก พ.ศ. 2566
8
14 มี.ค. 2566 09:31:33
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566)
9
14 มี.ค. 2566 09:29:30
MOIT4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2566 งบลงทุนและงบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2
10
8 มี.ค. 2566 11:35:58
O36 แผนป้องกันปราบปรามการทุริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566
11
8 มี.ค. 2566 11:09:23
MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญฯ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน
12
8 มี.ค. 2566 11:08:58
MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญฯ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
13
8 มี.ค. 2566 11:07:32
MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ปีงบประมาณ 2566
14
8 มี.ค. 2566 11:05:50
MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2566
15
8 มี.ค. 2566 11:04:09
MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน
16
8 มี.ค. 2566 11:03:19
MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
17
8 มี.ค. 2566 10:59:56
MOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่และเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน
18
8 มี.ค. 2566 10:58:38
MOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่และเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
19
3 มี.ค. 2566 16:08:12
O17 รายงานผลสำรวจความพีงพอใจของหน่วยงาน
20
3 มี.ค. 2566 16:06:41
O16 ข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
21
16 ก.พ. 2566 08:45:44
MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฎิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 2 (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565)
22
20 ม.ค. 2566 15:51:02
MOIT14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ปีงปม. 2566
23
20 ม.ค. 2566 15:10:31
MOIT12 หน่วยงานมีมาตรการป้องกันการรับสินบนที่เป็นระบบ ปีงปม. 2566
24
20 ม.ค. 2566 15:09:02
MOIT20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงปม. 2566
25
20 ม.ค. 2566 15:07:14
MOIT8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย ปีงปม. 2566
26
13 ม.ค. 2566 14:15:09
MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปี 2566
27
11 ม.ค. 2566 14:35:43
MOIT9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน ประจำปี 2566
28
11 ม.ค. 2566 14:25:49
MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566
29
27 ธ.ค. 2565 10:25:19
MOIT2 7.ยุทธศาสตร์ประเทศโดยรวม
30
27 ธ.ค. 2565 10:22:48
MOIT2 15.คู่มือขั้นตอนการให้บริการประชาชน
31
27 ธ.ค. 2565 10:19:36
MOIT2 12.คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือบริการของ จนท.
32
27 ธ.ค. 2565 10:16:29
MOIT2 5.ข้อกำหนดจริยธรรม จนท.รัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
33
27 ธ.ค. 2565 10:13:58
MOIT2 4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
34
27 ธ.ค. 2565 09:45:01
MOIT2 14.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและสนับสนุนของหน่วยงาน
35
27 ธ.ค. 2565 09:39:51
MOIT2 13.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
36
26 ธ.ค. 2565 15:25:04
MOIT2 11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566
37
26 ธ.ค. 2565 15:12:45
MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
38
26 ธ.ค. 2565 14:46:13
MOIT2 2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
39
26 ธ.ค. 2565 14:17:15
MOIT21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน
40
26 ธ.ค. 2565 14:10:37
MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ประจำปี 2566
41
20 ธ.ค. 2565 14:22:43
MOIT2 9.แผนปฏิบัติการของหน่วยงานประจำปี 2566
42
14 พ.ย. 2565 15:38:22
MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2566
43
2 พ.ย. 2565 11:39:34
MOIT4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2566 งบลงทุนและงบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
44
2 พ.ย. 2565 11:33:50
MOIT4 ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ งบลงทุนและงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566
45
2 พ.ย. 2565 11:09:50
MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
46
2 พ.ย. 2565 11:06:42
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนธันวาคม 2565)
47
2 พ.ย. 2565 11:04:54
MOIT4 ข้อ 3. การป้องกันผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
48
28 ต.ค. 2565 13:39:21
MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปี พ.ศ. 2565
49
27 ต.ค. 2565 14:54:06
MOIT2 6.คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน (ปี 2566)
50
27 ต.ค. 2565 13:59:52
MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลฯ ปีงปม. 2566
51
22 ส.ค. 2565 14:50:33
MOIT 23 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4
52
19 ส.ค. 2565 14:24:01
MOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานปี 2565
53
17 ส.ค. 2565 10:46:42
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 - เดือนกันยายน 2565)
54
22 ก.ค. 2565 14:27:28
MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญฯ ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)
55
22 ก.ค. 2565 13:46:27
MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญฯ ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน)
56
22 ก.ค. 2565 13:45:08
MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนฯส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน
57
22 ก.ค. 2565 13:43:21
MOIT 14 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4
58
22 ก.ค. 2565 13:38:56
MOIT 13 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4
59
22 ก.ค. 2565 13:34:51
MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน
60
22 ก.ค. 2565 13:31:11
MOIT4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ 2565 งบลงทุนและงบดำเนินงาน ไตรมาส 4
61
21 มิ.ย. 2565 11:00:58
MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปี 2565
62
20 มิ.ย. 2565 12:05:08
MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฎิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 2 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
63
20 มิ.ย. 2565 11:59:47
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565)
64
20 มิ.ย. 2565 11:25:07
MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฎิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
65
20 มิ.ย. 2565 11:17:38
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2565)
66
20 มิ.ย. 2565 11:14:43
MOIT4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ 2565 งบลงทุนและงบดำเนินงาน ไตรมาส 3
67
22 เม.ย. 2565 17:11:50
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัดตากปีงบประมาณ 2565
68
22 เม.ย. 2565 17:05:42
แผนป้องกันปราบปรามการทุริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2565
69
22 เม.ย. 2565 16:50:52
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ส่งจังหวัดตาก
70
22 เม.ย. 2565 16:43:29
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบปีงบประมาณ 2565
71
30 มี.ค. 2565 18:12:09
MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
72
29 มี.ค. 2565 15:47:00
MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนฯส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
73
28 มี.ค. 2565 15:35:55
MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
74
28 มี.ค. 2565 14:52:54
MOIT4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ 2565 งบลงทุนและงบดำเนินงาน ไตรมาส 2
75
25 ม.ค. 2565 15:08:01
MOIT2 1.7 สถานที่ติดต่อและที่ตั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
76
20 ม.ค. 2565 16:19:43
MOIT 2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
77
31 ธ.ค. 2564 15:41:04
MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
78
31 ธ.ค. 2564 15:15:57
MOIT4 3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
79
31 ธ.ค. 2564 15:10:39
MOIT2 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1
80
31 ธ.ค. 2564 15:04:25
MOIT2 17.1 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2564)
81
31 ธ.ค. 2564 14:53:43
MOIT2 7.ยุทธศาสตร์ประเทศโดยรวม
82
31 ธ.ค. 2564 14:53:19
MOIT2 5.ข้อกำหนดจริยธรรม จนท.รัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
83
31 ธ.ค. 2564 14:52:51
MOIT2 4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
84
31 ธ.ค. 2564 14:52:01
MOIT2 3.พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
85
31 ธ.ค. 2564 14:01:20
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน
86
31 ธ.ค. 2564 14:00:46
MOIT4 ข้อ 3. การป้องกันผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
87
31 ธ.ค. 2564 14:00:12
MOIT4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ 2565 งบลงทุนและงบดำเนินงาน ไตรมาส 1
88
31 ธ.ค. 2564 13:58:12
MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปี พ.ศ. 2564
89
31 ธ.ค. 2564 13:56:56
MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลฯ
90
24 ธ.ค. 2564 10:34:15
MOIT4 ข้อ 1. หนังสือจัดสรรงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565
91
24 ธ.ค. 2564 10:32:55
MOIT4 ข้อ 1. หนังสือจัดสรรงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565
92
16 ธ.ค. 2564 16:30:34
MOIT4 ข้อ 1. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ปิดและปลดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
93
14 ธ.ค. 2564 12:40:24
MOIT2 14.คู่มือขั้นตอนการให้บริการ ขอรับเงินช่วยเหลือ อสม.
94
14 ธ.ค. 2564 12:33:11
MOIT2 1.4 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สป.สธ. กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
95
14 ธ.ค. 2564 12:29:24
MOIT2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
96
14 ธ.ค. 2564 12:10:33
MOIT2 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
97
14 ธ.ค. 2564 11:50:36
MOIT2 1.8 ช่องทางรับฟังความเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
98
14 ธ.ค. 2564 11:18:51
MOIT2 10.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 และผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
99
14 ธ.ค. 2564 11:17:15
MOIT2 9.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
100
13 ธ.ค. 2564 18:14:24
MOIT2 1.2 นโยบายของผู้บริหารปี 2565 (นพ.สสจ.ตาก)
101
13 ธ.ค. 2564 17:28:28
MOIT2 4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
102
13 ธ.ค. 2564 16:56:38
MOIT2 3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
103
13 ธ.ค. 2564 16:46:17
MOIT2 7.ยูทธศาสตร์ชาติโดยรวม 20 ปี
104
13 ธ.ค. 2564 16:42:14
MOIT2 6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม 2565
105
13 ธ.ค. 2564 16:39:56
MOIT 2 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
106
11 พ.ย. 2564 15:21:39
MOIT 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนฯของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
107
11 พ.ย. 2564 15:21:14
MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
108
11 พ.ย. 2564 15:20:47
MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
109
11 พ.ย. 2564 15:20:06
MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG
110
11 พ.ย. 2564 15:19:40
MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
111
11 พ.ย. 2564 15:18:36
MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินและมีขั้นตอนการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ
112
11 พ.ย. 2564 15:18:04
MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
113
11 พ.ย. 2564 15:17:41
MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
114
11 พ.ย. 2564 15:17:17
MOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
115
11 พ.ย. 2564 15:16:34
MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน
116
11 พ.ย. 2564 15:15:02
MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
117
11 พ.ย. 2564 15:14:16
MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
118
30 ส.ค. 2564 12:11:51
EB18 2.1 รายงานผลกำกับติดตามแผนส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม (แบบฟอร์ม 2,3) รอบ 12 เดือน
119
30 ส.ค. 2564 12:11:09
EB18 2.1 แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม ตามแบบฟอร์มที่ 3
120
30 ส.ค. 2564 12:08:48
EB18 2.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม ตามแบบฟอร์ม 2
121
30 ส.ค. 2564 11:56:40
EB18 ขออนุญาตเผยแพร่แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ รอบ 12 เดือน ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
122
30 ส.ค. 2564 11:19:15
EB24 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ไตรมาส 4 ปีงปม. 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
123
30 ส.ค. 2564 11:18:16
EB11 1.ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนปีงปม. 2564 รอบ 12 เดือน ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
124
30 ส.ค. 2564 11:17:47
EB11 2.รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติการหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงปม. 2564 รอบ 12 เดือน
125
30 ส.ค. 2564 11:17:09
EB5 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 ปีงปม.2564
126
30 ส.ค. 2564 11:16:08
EB4.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ งบลงทุนและงบดำเนินงานปี 2564 ไตรมาส 4
127
24 ส.ค. 2564 15:24:54
EB2 4.การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564
128
24 ส.ค. 2564 10:27:23
EB4 3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 (ไตรมาสที่ 4) ชุดที่ 2
129
24 ส.ค. 2564 09:39:23
EB4 3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 (ไตรมาสที่ 4) ชุดที่ 1
130
14 มิ.ย. 2564 15:18:22
EB4 3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน (ไตรมาสที่ 3) ชุดที่ 2
131
14 มิ.ย. 2564 15:11:54
EB8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และดีมาก ปีงปม.2564 รอบ 1 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
132
14 มิ.ย. 2564 14:24:46
EB8 เผยแพร่ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และดีมาก ปีงปม.2564 รอบ 1 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
133
14 มิ.ย. 2564 14:00:29
EB5 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 ปีงปม.2564
134
14 มิ.ย. 2564 14:00:03
EB4.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ งบลงทุนปี 2564 ไตรมาส 3
135
14 มิ.ย. 2564 13:59:33
EB13 การกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงปม.2564 ไตรมาส 3
136
14 มิ.ย. 2564 13:58:39
EB20 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ปีงปม. 2564 ไตรมาส 3
137
14 มิ.ย. 2564 13:43:24
EB4 3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน (ไตรมาสที่ 3) ชุดที่ 1
138
15 มี.ค. 2564 13:05:24
EB21 5.ภาพกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรปีงปม.2564
139
15 มี.ค. 2564 13:00:12
EB21 เผยแพร่หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรปีงปม.2564
140
15 มี.ค. 2564 11:58:52
EB22 เผยแพร่กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ปีงปม. 2564
141
14 มี.ค. 2564 20:38:16
EB20 เผยแพร่คู่มือแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและรายงานผลฯไตรมาส 2 ปีงปม. 2564
142
14 มี.ค. 2564 19:48:32
EB23 เผยแพร่ชมรม STRONG ITA สธ.ตาก63 ปีงปม.2564
143
14 มี.ค. 2564 19:35:36
EB20 เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไตรมาส 2 ปีงปม.2564
144
14 มี.ค. 2564 18:52:21
EB19 เผยแพร่วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนปีงปม. 2564
145
14 มี.ค. 2564 18:45:15
EB18 เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมปี งปม. 2564 รอบ 6 เดือน
146
14 มี.ค. 2564 18:36:43
EB18 1. เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงปม. 2564 ไตรมาส 2
147
14 มี.ค. 2564 18:24:11
EB15 เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทคงรูปและประเภทสิ้นเปลือง ปีงปม. 2564
148
14 มี.ค. 2564 18:22:15
EB14 เผยแพร่แนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการปีงปม. 2564
149
14 มี.ค. 2564 17:09:51
EB13 เผยแพร่ประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบและรายงานสรุปผลการดำเนินการปีงปม.2564 ไตรมาส 2
150
14 มี.ค. 2564 16:11:15
EB12 เผยแพร่โครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1 และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
151
14 มี.ค. 2564 15:11:25
EB9 เผยแพร่อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยปีงปม.2564
152
14 มี.ค. 2564 12:44:31
EB8 เผยแพร่ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และดีมาก ปีงปม.2563 รอบ 2
153
14 มี.ค. 2564 12:29:39
EB7 4.ประชุมชี้แจงการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงปม. 2564
154
14 มี.ค. 2564 12:28:12
EB7 เผยแพร่มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงปม. 2564
155
14 มี.ค. 2564 10:21:27
EB6 เผยแพร่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ปีงปม.2564
156
12 มี.ค. 2564 18:42:54
EB2 นโยบายของผู้บริหาร ปีงปม.2564
157
12 มี.ค. 2564 17:56:37
EB4 เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ งบดำเนินงานและงบลงทุนปี 2564 ไตรมาส 2
158
12 มี.ค. 2564 17:55:45
EB5 เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 ปีงปม.2564
159
12 มี.ค. 2564 14:02:17
EB11 1. เผยแพร่รายงานรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการทุจริตประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ปี งปม.2564 รอบ 6 เดือน
160
12 มี.ค. 2564 13:09:52
EB10 1. เผยแพร่คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และคู่มือการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงปม.2564
161
12 มี.ค. 2564 12:56:55
EB10 2.คู่มือการดำเนินงานร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
162
12 มี.ค. 2564 12:07:26
EB24 4.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ฯและคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานปี งปม.2564
163
12 มี.ค. 2564 11:41:17
EB17 เผยแพร่แผนป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและแผนส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม ปีงประมาณ 2564
164
10 มี.ค. 2564 19:05:08
EB10 1.คู่มือการดำเนินงานร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
165
10 มี.ค. 2564 18:59:40
EB18 2.2 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลกำกับติดตามแผนส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม ปี งปม.2564 รอบ 6 เดือน
166
10 มี.ค. 2564 18:04:35
EB7 2.หนังสือสั่งการมาตรการบริหารผลปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ
167
10 มี.ค. 2564 18:03:43
EB7 3.กรอบแนวทางการบริหารผลปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ
168
10 มี.ค. 2564 15:03:11
EB18 2.1 แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม ตามแบบฟอร์ม 3
169
10 มี.ค. 2564 14:58:13
EB18 2.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม ตามแบบฟอร์ม 2
170
10 มี.ค. 2564 14:56:18
EB18 2.1 รายงานผลกำกับติดตามแผนส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม (แบบฟอร์ม 2,3)
171
9 มี.ค. 2564 11:45:18
EB17 3.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม สสจ.ตาก ปีงบประมาณ 2564
172
9 มี.ค. 2564 11:44:59
EB17 2.แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปีงบประมาณ 2564
173
8 มี.ค. 2564 12:00:11
EB4 3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 2) ชุดที่ 2
174
8 มี.ค. 2564 11:58:49
EB4 3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 2) ชุดที่ 1
175
7 มี.ค. 2564 11:16:42
EB4 3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน ธค.63
176
7 มี.ค. 2564 11:15:50
EB4 3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน ตค.63
177
5 มี.ค. 2564 16:33:04
EB7 3.กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับ จนท.ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
178
5 มี.ค. 2564 16:29:34
EB7 2.ประกาศกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
179
5 มี.ค. 2564 16:06:20
EB8 2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมาก ปีงปม.2563 รอบ 2 (เมษายน 2563-กันยายน 2563)
180
5 มี.ค. 2564 15:24:05
EB5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค.63 ถึง ธ.ค.63 และเผยแพร่บนเว็บไซต์
181
5 มี.ค. 2564 11:09:03
EB2 บันทึกข้อความเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
182
4 มี.ค. 2564 16:06:11
EB4 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
183
4 มี.ค. 2564 12:27:53
EB3 1.-2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงปม.2563 และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
184
4 มี.ค. 2564 11:42:02
EB4 3.2 ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
185
4 มี.ค. 2564 11:40:58
EB4 3.1 ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
186
2 มี.ค. 2564 11:48:20
OIT 13. คู่มือตรวจสอบภายในปี 2561
187
2 มี.ค. 2564 11:47:13
OIT 13 มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2561
188
2 มี.ค. 2564 11:46:45
OIT 13. มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2561
189
1 มี.ค. 2564 14:28:54
EB13 1.มาตรการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
190
1 มี.ค. 2564 14:27:15
EB13 2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
191
1 มี.ค. 2564 14:19:51
EB13 2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราขการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 12 กย. 2560
192
22 ก.พ. 2564 16:29:31
EB2 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงานที่เกิดขึ้นในปี งปม. 2564
193
22 ก.พ. 2564 15:22:46
EB16 เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน (ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก)
194
9 ก.พ. 2564 14:04:38
EB2 10. คู่มือการตรวจเฝ้าระวังอาหรจัดรวมในภาชนะในรูปแบบกระเช้าปีใหม่
195
8 ก.พ. 2564 16:46:00
EB2 9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ
196
8 ก.พ. 2564 16:44:00
EB2 9.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
197
8 ก.พ. 2564 16:33:52
EB2 9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
198
8 ก.พ. 2564 16:32:14
EB2 9.1 รายงานสรุปผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
199
8 ก.พ. 2564 16:25:44
EB2 6.หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนฯ
200
8 ก.พ. 2564 16:21:26
EB2 5.หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
201
8 ก.พ. 2564 16:19:25
EB2 4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 2564
202
8 ก.พ. 2564 15:56:34
EB2 3.แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
203
8 ก.พ. 2564 15:52:58
EB2 2.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
204
5 ก.พ. 2564 11:38:39
EB1.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปี งปม.พ.ศ. 2563
205
5 ก.พ. 2564 11:34:19
EB1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
206
5 ก.พ. 2564 11:32:36
EB1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไกหรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
207
5 ก.พ. 2564 11:31:30
EB1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
208
5 ก.พ. 2564 11:29:16
EB16.4 ภาพถ่ายกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดต่อสาธารณชน
209
5 ก.พ. 2564 11:28:29
EB16.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน
210
5 ก.พ. 2564 11:27:44
EB16.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
211
5 ก.พ. 2564 11:26:59
EB16.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
212
5 ก.พ. 2564 11:24:41
EB24.3 คู่มือแนวทางการปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
213
5 ก.พ. 2564 11:23:52
EB24.2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
214
5 ก.พ. 2564 11:22:53
EB24.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
215
4 ก.พ. 2564 17:08:47
EB2 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
216
4 ก.พ. 2564 17:05:39
EB2 1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
217
4 ก.พ. 2564 16:56:43
EB2 1.10 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)
218
3 ธ.ค. 2563 10:18:37
หลักฐานการเบิกจ่ายงบลงทุนและงบดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563
219
30 พ.ย. 2563 09:23:07
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB 2
220
24 พ.ย. 2563 14:15:40
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
221
24 พ.ย. 2563 12:13:12
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
222
18 พ.ย. 2563 16:07:19
ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 1 ประจำปี 2564
223
28 ส.ค. 2563 16:06:30
รายงานผลการกำกับติดตามงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ไตรมาส 4
224
27 ส.ค. 2563 14:00:13
รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ถึงสิงหาคม 2563 ไตรมาส 4
225
27 ส.ค. 2563 09:23:58
รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และ รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ไตรมาส 4
226
26 ส.ค. 2563 10:06:11
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขเกิน5000
227
25 ส.ค. 2563 15:28:13
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปั 2563 รอบ 12 เดือน ไตรมาส 4
228
21 ส.ค. 2563 16:43:04
ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1 2563
229
13 ส.ค. 2563 09:18:46
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฺฏิบัติงาน ไตรมาส 4
230
13 ส.ค. 2563 09:15:07
รายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ไตรมาส 4
231
13 ส.ค. 2563 09:12:32
รายงานการติดตาม และสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาส 4
232
13 ส.ค. 2563 09:10:30
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน(ไตรมาส4)
233
12 มิ.ย. 2563 09:48:17
ขออนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3
234
2 มิ.ย. 2563 09:10:37
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานจองเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 ไตรมาส 3 ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
235
28 พ.ค. 2563 09:02:50
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและป่ระพฤติมิชอบ
236
26 พ.ค. 2563 15:58:09
รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ไตรมาส 3
237
25 พ.ค. 2563 10:15:02
ขออนุญาตเผยแพร่โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์
238
19 พ.ค. 2563 09:56:44
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานจองเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 ไตรมาส 3 ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
239
19 พ.ค. 2563 09:43:29
ขออนุญาตเผยแพร่แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจจริยธรรมผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาส2 รอบ 6 เดือน)
240
18 พ.ค. 2563 14:46:31
แจ้งกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
241
18 พ.ค. 2563 14:39:01
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมููลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(ไตรมาส 2-3) ประจำปี 2563
242
14 พ.ค. 2563 15:07:29
รายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปี 2563 ไตรมาส 3
243
14 พ.ค. 2563 14:56:14
รายงานติดตามผลการดำเนินการและกัำกับติดตามการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี 2563 ไตรมาส 3
244
14 พ.ค. 2563 14:16:16
ขออนุญาตเผยแพร่การดำเนินโครงการมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE TAK เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้กิจกรรม เด็กและเยาวชนจังหวัดตากฯ
245
13 พ.ค. 2563 11:09:31
หลักฐานการประชุมชี้แจง เรื่องการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
246
12 พ.ค. 2563 16:59:33
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุข(เกิน5000 บาท)
247
12 พ.ค. 2563 16:58:48
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพฯ (วงเงินสูงสุด)
248
7 พ.ค. 2563 11:48:22
แผนปฏิบัติการส่งเสริมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด
249
5 พ.ค. 2563 15:22:42
มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถายนพยาบาล
250
5 พ.ค. 2563 10:32:58
หนังสือแจ้งเวียนแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
251
5 พ.ค. 2563 10:19:43
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความพร้อมรับผิดชอบ (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ)
252
5 พ.ค. 2563 09:48:17
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558
253
5 พ.ค. 2563 09:41:06
Infographic แนะนำคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
254
13 มี.ค. 2563 09:29:18
ขออนุญาตตั้งชมรมกลุ่มไลน์ STRONG ITA สธ.ตาก
255
12 มี.ค. 2563 10:19:52
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
256
12 มี.ค. 2563 10:04:17
แจ้งประกาศและคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
257
12 มี.ค. 2563 09:58:48
ประกาศและออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
258
12 มี.ค. 2563 09:56:28
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ระดับจังหวัด
259
12 มี.ค. 2563 09:55:01
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551
260
12 มี.ค. 2563 09:52:44
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551
261
12 มี.ค. 2563 09:50:01
คู่มือระบบป้องกันการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักการดำเนินการตามพรบ.สุขภาพจิตพ.ศ.2551
262
12 มี.ค. 2563 09:45:47
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
263
12 มี.ค. 2563 09:36:53
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
264
10 มี.ค. 2563 16:26:24
ขออนญาตเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และกรอบแนวทางการเผบแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
265
10 มี.ค. 2563 16:01:20
คู๋มือระบบป้องกันตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก
266
10 มี.ค. 2563 15:50:15
ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติราขการประจำปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
267
10 มี.ค. 2563 14:20:15
รายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ปี 2563 ไตรมาส 1-2
268
10 มี.ค. 2563 11:50:21
ขออนุญาตเผยแพร่แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2
269
10 มี.ค. 2563 11:05:12
ขออนุญาตเผยแพร่แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน) (ไตรมาส2)
270
10 มี.ค. 2563 10:44:41
ขออนุญาตเผยแพร่ขั้นตอนแนวทางการขอรับเงินช่วยเหลือ อสม.โดยระบบคอมพิวเตอร์ ผ่านทางเว็บไซต์
271
10 มี.ค. 2563 10:22:11
ขออนุญาตเผยแพร่่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
272
10 มี.ค. 2563 10:01:57
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562
273
10 มี.ค. 2563 09:46:21
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคุณภาพของแผนปฏิบัติราชการ
274
9 มี.ค. 2563 11:27:42
ขออนุญาตนำคำสั่งกำหนดโครงสร้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากและการมอบหมายหน้าที่ฯ เผยแพร่ประขาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
275
9 มี.ค. 2563 10:53:31
แจ้งการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริจ และแก้ไขปัญหากระทำผิดวินัย
276
7 มี.ค. 2563 12:00:20
ขอความอนุญาตเผยแพร่การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ในการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
277
7 มี.ค. 2563 10:58:26
ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการอยู่ในดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1 ประจำปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
278
7 มี.ค. 2563 10:41:35
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานโครงการ/กิจกรรมที่มีการเสริมวร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ประจำปี 2563 ไตรมา 1-2 ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
279
6 มี.ค. 2563 17:55:59
รายงานผลการดำเนินการและกำกับติดตามผลการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปี 2563 ไตรมาส 1-2
280
6 มี.ค. 2563 17:42:51
ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการเรื่ีองร้องเรียน ปี 2563 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2 วันที่ 1 ต.ค.62-6 มี.ค.63
281
6 มี.ค. 2563 17:32:12
ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
282
6 มี.ค. 2563 17:17:18
รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ไตรมาส 1-2
283
6 มี.ค. 2563 17:13:36
รายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2
284
6 มี.ค. 2563 17:03:30
รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูลแผนงาน/โครงการ ปี 2562
285
6 มี.ค. 2563 16:53:04
แบบสขร.1 ไตรมาส 2 ปี 2563
286
6 มี.ค. 2563 10:44:14
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและประกาศปฏิภาณการส่งเสริมคุณธรรม
287
24 ม.ค. 2563 10:54:38
ขออนุญาตเผยแพร่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ.2560 ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
288
24 ม.ค. 2563 10:38:54
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกระทรวงสาธารณสุข
289
24 ม.ค. 2563 10:10:30
ขออนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วไปของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
290
24 ม.ค. 2563 09:39:48
รายงานการติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรตในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาส1)
291
13 ธ.ค. 2562 09:44:12
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
292
12 ธ.ค. 2562 12:05:44
รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนที่ผ่่านมา (แบบสขร.1)
293
12 ธ.ค. 2562 11:22:24
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1
294
12 ธ.ค. 2562 10:55:10
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
295
27 ส.ค. 2562 08:22:32
รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ไตรมาส4
296
27 ส.ค. 2562 08:22:09
รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ไตรมาส3
297
19 ส.ค. 2562 08:48:12
ขออนุญาติเผยแพร่ประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการอยู่ในดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่านทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
298
19 ส.ค. 2562 08:47:15
ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการอยู่ในดีเด่นและดีมาก รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่านทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
299
19 ส.ค. 2562 08:28:50
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 ไตรมาส 4
300
19 ส.ค. 2562 08:26:32
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 ไตรมาส 3
301
19 ส.ค. 2562 08:22:24
รายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปี 2562 ไตรมาส 3
302
19 ส.ค. 2562 08:21:30
รายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปี 2562 ไตรมาส4
303
16 ส.ค. 2562 11:02:19
รายงานผลการดำเนินการและกำกับติดตามการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปั 2562 ไตรมาส 4
304
16 ส.ค. 2562 11:01:58
รายงานผลการดำเนินการและกำกับติดตามการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี 2562 ไตรมาส 3
305
16 ส.ค. 2562 10:51:54
รายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2
306
16 ส.ค. 2562 10:51:31
รายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1
307
16 ส.ค. 2562 10:47:50
รายงานการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูลแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562 ผ่านทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3
308
16 ส.ค. 2562 10:44:29
รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูลผลการจัดซื้่อจัดจ้างผ่านทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3
309
16 ส.ค. 2562 10:41:25
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3
310
16 ส.ค. 2562 10:36:51
รายงานการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูลแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2562 ผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4
311
16 ส.ค. 2562 10:34:06
รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4
312
16 ส.ค. 2562 10:31:02
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4
313
16 ส.ค. 2562 10:25:58
รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1) ไตรมาส3 ประจำปีงบประมาณ 2562
314
16 ส.ค. 2562 10:23:14
รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้่อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1) ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2562
315
24 มี.ค. 2562 14:13:51
หลักเกณฑ์และประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือน
316
24 มี.ค. 2562 14:13:26
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ (รอบ6 เดือน)
317
24 มี.ค. 2562 14:13:03
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
318
24 มี.ค. 2562 14:12:37
รายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
319
24 มี.ค. 2562 14:12:03
รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
320
24 มี.ค. 2562 14:11:26
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
321
24 มี.ค. 2562 14:10:37
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒
322
24 มี.ค. 2562 14:10:04
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒
323
24 มี.ค. 2562 14:09:37
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
324
24 มี.ค. 2562 14:09:13
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
325
24 มี.ค. 2562 14:08:06
ประกาศและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันการทุจริต
326
24 มี.ค. 2562 14:06:50
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
327
24 มี.ค. 2562 14:06:14
ประกาศปฏิญญาส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๖๒
328
24 มี.ค. 2562 14:05:48
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒
329
24 มี.ค. 2562 14:05:20
ประกาศ กรอบแนวทาง และมาตรการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
330
24 มี.ค. 2562 14:04:48
แนวทางการขอรับเงินและการจ่ายเงินช่วยเหลือ อสม. โดยระบบคอมพิวเตอร์(ONLINE)
331
24 มี.ค. 2562 14:04:15
จัดตั้งกลุ่มไลน์ ITA สธ.ตาก ๖๑ (คุณธรรม ความโปร่งใส และต่อต้ารการทุจริตคอร์รัปชั่น)
332
24 มี.ค. 2562 14:03:43
โครงสร้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และมอบหมายหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
333
24 มี.ค. 2562 14:03:09
โครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่๔ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพวรางกูร (ดำเนินการครั้งที่๓)
334
24 มี.ค. 2562 14:02:35
โครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่๔ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพวรางกูร (ดำเนินการครั้งที่๒)
335
24 มี.ค. 2562 14:02:05
โครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่๔ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพวรางกูร (ดำเนินการครั้งที่๑)
336
24 มี.ค. 2562 14:01:37
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ปี ๒๕๖๒
337
24 มี.ค. 2562 14:00:37
ขั้นตอน และผู้รับผิดชอบ การรับเรื่องร้องทุกข์
338
24 มี.ค. 2562 13:59:59
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐
339
24 มี.ค. 2562 13:59:07
การอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต
340
24 มี.ค. 2562 13:58:34
การอบรมให้ความรู้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต การต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
341
24 มี.ค. 2562 13:57:01
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒
342
24 มี.ค. 2562 13:56:22
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๐
343
8 ส.ค. 2561 11:53:59
ITA
344
22 มิ.ย. 2561 15:18:04
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศ
345
22 มิ.ย. 2561 15:17:27
ขออนุญาตปฏิบัติตามแนวทาง และขออรุญาตเผยแ
346
20 มิ.ย. 2561 17:12:23
รายงานสรุปผลปฏิบัติงานตามโครงการ Flow Chart
347
20 มิ.ย. 2561 17:11:53
บันทึกข้อความขออนุญาตประชาสัมพันธ์
348
20 มิ.ย. 2561 17:08:15
Web-คู่มือแนวทางอบรมหลักสูตรพระฯ61