นโยบายสำคัญ


# หัวข้อ
1 นโยบาย Quick win และนโยบาย สสจ. 2567 21 พ.ย. 2566 16:05:56
2 ผลการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 4 พ.ย. 2563 14:43:02
3 คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 8 ก.พ. 2561 09:40:43
4 โครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ปี 2560 ของกระทรวงสาธารณสุข 30 ธ.ค. 2559 12:16:55
5 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุขป และการดำเนินงานปี 2560 (โดย นพ.โสภณ เมฆธน) 15 ก.ย. 59 19 ก.ย. 2559 18:41:21
6 สรุปข้อสั่งการและข้อเสนอแนะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยสกล สกลสัตยาทร) ตรวจเยี่ยม จ.ตาก วันที่ 3 ธันวาคม 2558 22 ธ.ค. 2558 10:20:25
7 ข้อสั่งการของ นพ.สสจ.ตาก 20 ต.ค. 2558 15:22:29
8 นโยบายและแนวทางการดำเนินงานแบบบรูณาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 ของปลัด สธ. (นพ.โสภณ เมฆธน) 20 ต.ค. 2558 15:01:18
9 เป้าหมายที่สำคัญของปี 2559 ของ รมว.สธ. (ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยสกล สกลสัตยาทร) 20 ต.ค. 2558 15:00:06
10 นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของ รมว.สธ. (สาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยสกล สกลสัตยาทร) 13 ต.ค. 2558 11:35:21