นโยบายสำคัญ


# หัวข้อ
1 ผลการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 4 พ.ย. 2563 14:43:02
2 คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 8 ก.พ. 2561 09:40:43
3 โครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ปี 2560 ของกระทรวงสาธารณสุข 30 ธ.ค. 2559 12:16:55
4 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบ UC) ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (โดย นพ.เกษม ตั้งเกษมสำราญ) 15 ก.ย. 59 19 ก.ย. 2559 18:49:50
5 การบริหารกำลังคนด้านสุขภาพ (โดย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์) 15 ก.ย. 59 19 ก.ย. 2559 18:41:56
6 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุขป และการดำเนินงานปี 2560 (โดย นพ.โสภณ เมฆธน) 15 ก.ย. 59 19 ก.ย. 2559 18:41:21
7 ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (โดย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย) 15 ก.ย. 59 19 ก.ย. 2559 18:40:31
8 การบริหารงบลงทุน ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศืรจิต) 15 ก.ย. 59 19 ก.ย. 2559 18:39:45
9 ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (โดย นพ.มรุต จิรเศรษฐศิริ) 15 ก.ย. 59 19 ก.ย. 2559 18:37:13
10 สรุปข้อสั่งการและข้อเสนอแนะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยสกล สกลสัตยาทร) ตรวจเยี่ยม จ.ตาก วันที่ 3 ธันวาคม 2558 22 ธ.ค. 2558 10:20:25
11 ข้อสั่งการของ นพ.สสจ.ตาก 20 ต.ค. 2558 15:22:29
12 นโยบายและแนวทางการดำเนินงานแบบบรูณาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 ของปลัด สธ. (นพ.โสภณ เมฆธน) 20 ต.ค. 2558 15:01:18
13 เป้าหมายที่สำคัญของปี 2559 ของ รมว.สธ. (ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยสกล สกลสัตยาทร) 20 ต.ค. 2558 15:00:06
14 นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของ รมว.สธ. (สาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยสกล สกลสัตยาทร) 13 ต.ค. 2558 11:35:21