ข่าวทั้งหมด


นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ และมาตรการการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีหมอกควันและฝ
22 ธ.ค. 2566 14:42:44

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ อ.แม่สอด
21 ธ.ค. 2566 17:56:17

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ อ.แม่ระมาด
21 ธ.ค. 2566 16:03:04

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ อ.ท่าสองยาง
21 ธ.ค. 2566 15:23:50

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระดับพื้นที่ เขต 2 พิษณุโลก ครั้งที่ 2/2566
21 ธ.ค. 2566 15:06:49

สสจ.ตาก จัดประชุมคณะทำงานในการขับเคลื่อนการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ระดับประชากร ปี 2567
21 ธ.ค. 2566 11:38:37

นพ.สสจ.ตาก บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “นโยบายกระทรวงสาธารณสุข” ให้กับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่
20 ธ.ค. 2566 16:02:17

สสจ.ตาก จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่เกิดในเดือนธันวาคม 2566
20 ธ.ค. 2566 15:55:54