ข่าวทั้งหมด


นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานในการสาธิตนวัตกรรมหุ่นยนต์ดินสอ 4 โซลูชั่น ณ ห้องประชุมไม้งาม ชั้น 2 สำนักงานสา
12 ธ.ค. 2566 11:29:48

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting)
12 ธ.ค. 2566 11:19:22

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหา
8 ธ.ค. 2566 16:48:34

สสจ.ตาก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวบุคคล (Iris recognition) ณ รพ.แม่สอด อ.แม่ส
8 ธ.ค. 2566 14:22:52

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 10/2566 ผ่านระบบ Webex Meeting
8 ธ.ค. 2566 11:38:08

นพ.สสจ.ตาก ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดตั้งสถานชีวาภิบาล ณ วัดมาตานุสรณ์ อ.แม่สอด
7 ธ.ค. 2566 17:10:56

สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) เพื่อพิจารณาผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการฟื้นฟูสมร
7 ธ.ค. 2566 15:58:49

นพ.สสจ.ตาก ลงพื้นที่ "มินิธัญญารักษ์" และเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รพ.แม่ระมาด จ.ตาก
7 ธ.ค. 2566 15:56:10