ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 29 6 ธ.ค. 2566 15:16:59 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก ประธานการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน นโยบาย “มินิธัญญารักษ์” เขตสุขภาพที่ 2

นพ.สสจ.ตาก ประธานการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
นโยบาย “มินิธัญญารักษ์” เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meetings

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

 

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไม้งาม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
นโยบาย “มินิธัญญารักษ์” เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย นายแพทย์พิจารณ์ สารเสวก
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านเวชกรรมป้องกัน 2) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพจิตและยาเสพติด
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meetings เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
Quick Win 100 วัน ด้านการบำบัดรักษา ปีงบประมาณ 2567 โดยให้มีการจัดตั้งมินิธัญญารักษ์ ดูแลผู้ป่วยจิตเวช
และยาเสพติดอย่างครบวงจรทุกจังหวัด อีกทั้งเป็นแนวคิดขยายพื้นที่บริการ และเพิ่มการเข้าถึงของผู้ป่วยยา
และสารเสพติดในเขตสุขภาพ ลดความแออัดสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพระยะยาว
ในโรงพยาบาลเฉพาะทาง ซึ่งมีจำนวนเตียงไม่เพียงพอสำหรับจำนวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 6 ธ.ค. 2566 15:16:59

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


นพ.สสจตาก เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังห...

สสจ.ตาก จัดการประชุมคัดเลือกบุคลากรสาธาร...

นพ.สสจ.ตาก เยี่ยมชมการดำเนินงานคลินิกรัก...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมพัฒนางานระ...

สสจ.ตาก จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิส...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อน...