ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 23 20 พ.ค. 2567 16:22:09 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ร่วมประชุมการพัฒนางานแม่และเด็ก (MCH Board) พิจารณาแนวทางการตรวจ Urine for Methamphetamine เ


วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกระทงสาย ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางอำไพ แสนทอน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และนางสาวขวัญดาว อ่อนนวล ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมทั้งสูติแพทย์ /คณะทำงานฯ จากโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ร่วมประชุมการพัฒนางานแม่และเด็ก (MCH Board) พิจารณาแนวทางการตรวจ Urine for Methamphetamine ในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์รายใหม่ทุกรายและหญิงที่มาคลอดทุกราย เขตสุขภาพที่ 2 ผ่านระบบ WebEx Meeting ในการนี้นายแพทย์สุนทร อินทบูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 ประธาน MCH Board เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

โดย : วิษณุ บัวลอย 20 พ.ค. 2567 16:22:09

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูต...

สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...