ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 151 16 พ.ย. 2566 14:17:48 Share
:: เรื่อง ผู้ว่าฯ ตาก พร้อมด้วย นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเสริมสร้างฯ

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดอนเมือง 1-2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก นางวราภรณ์ พิมพาสอน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ตาก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum Of Understanding : MOU) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับประเทศ พื้นที่ 10 จังหวัดนำร่อง โดยเป็นการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และพื้นที่ 10 จังหวัดนำร่อง เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น ภายใต้ความร่วมมือของคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานตามกรอบพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 16 พ.ย. 2566 14:17:48

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขต...

สสจ.ตาก เข้าร่วมลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการ...

สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน คืนข้อมูลฯ