ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 128 17 พ.ย. 2566 10:46:00 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ ระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) เขต 2 พิษณุโลก

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมไม้งาม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ และกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) เขต 2 พิษณุโลก ครั้งที่ 6/2566 ผ่านระบบออนไลน์ โดยที่ประชุมมีวาระที่สำคัญ อาทิ นโยบายยกระดับ 30 บาทพลัส เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน และยกระดับ 30 บาทพลัส Quick Win 100 วัน, การบริหารจัดการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2567 และการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย “ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกโรค” เป็นต้น

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 17 พ.ย. 2566 10:46:00

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขต...

สสจ.ตาก เข้าร่วมลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการ...

สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน คืนข้อมูลฯ