ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 221 20 พ.ย. 2566 16:47:26 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “นโยบายกระทรวงสาธารณสุข” และ “ค่านิยม MOPH” ผ่านระบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมไม้งาม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “นโยบายกระทรวงสาธารณสุข” ให้กับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ จำนวน 443 คน จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ในการอบรมโครงการ “พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 1 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมปรัชญาที่เหมาะสมในการเป็นข้าราชการที่ดีและพัฒนาความพร้อมของข้าราชการในการทำงานอย่างบูรณาการ และเวลา 16.00–17.00 น. บรรยายหัวข้อ “ค่านิยม MOPH” ให้กับ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และอื่นๆ จากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ในโครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานราชการ ปลูกฝังค่านิยม ปรัชญา ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาเครือข่ายข้าราชการรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการสร้าง สายสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 20 พ.ย. 2566 16:47:26

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคค...

สสจ.ตาก ร่วมรับฟังประชุมสรุปผลการตรวจราช...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉ...

สสจ.ตาก รับการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดั...