ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 172 15 มี.ค. 2566 18:50:15 Share
:: เรื่อง อ.วังเจ้า Kick Off กิจกรรม "ก้าวท้าใจ season 5 ร่วมกันท้า 150 วัน 15 ล้านแต้มสุขภาพ" ณ ตลาดชาติพันธุ

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ตลาดชาติพันธุ์ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก นายแพทย์เธียรชัย สุวรรณเพ็ญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรม รณรงค์ขับเคลื่อน และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมกิจกรรมทางกายก้าวท้าใจ season 5 พิชิต 150 วัน 15 ล้านแต้มสุขภาพ โดยมีนายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก กล่าวรายงาน ในการนี้มีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า หัวหน้ากลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากเข้าร่วมกิจกรรม โอกาสนี้ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศเกียรติคุณให้กับนายแพทย์พิจารณ์ สารเสวก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า ซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด และชมรมออกกำลังกายบ้านดงซ่อม ซึ่งเป็นชมรมออกกำลังกายต้นแบบอำเภอวังเจ้า ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายโดยมีชุมชนเป็นฐาน มีสุขภาวะที่ดี และหน่วยงานในสังกัด ได้ดำเนินตามนโยบายในการขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมก้าวท้าใจ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม ต่อเนื่องในชีวิตวิถีใหม่ (new normal) ของการออกกำลังกายผ่านแอพพลิเคชั่นก้าวท้าใจ

โดย : วิษณุ บัวลอย 15 มี.ค. 2566 18:50:15

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ข่าวล่าสุด


อ.วังเจ้า Kick Off กิจกรรม "ก้าวท้าใจ se...

จังหวัดตาก รับการประกวดคัดเลือกอสม.ดีเด่...

สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการ สา...

จังหวัดตาก รับการประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด...

จ.ตาก ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โ...

จ.ตาก ประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE...