ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 543 30 มิ.ย. 2566 11:41:44 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก พร้อมคณะผู้บริหาร และ หน.กลุ่มงานฯ ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการสาธารณสุขจังหวัดต

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหนองหลวง ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2566 โดยมีนายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธานและมีคณะผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหัวหน้าหน่วยงานของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ซึ่งวาระก่อนการประชุมได้มี

- การมอบเกียรติบัตรเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ผ่านการประเมินในระดับยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ได้แก่ เครือข่ายตากตก เกาะตะเภาฟันดี อำเภอบ้านตาก (จำนวน 7 โรงเรียน)

- มอบโล่รางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ "การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย" ภายใต้แนวคิด ป.ต.ท. ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2566 ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา ซึ่งได้รับโล่รางวัลดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 2

- ร่วมแสดงความยินดีกับเครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลการประกวด NCD Clinic Plus ระดับเขต

ประเภทโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รองชนะเลิศอันดับ 1

ประเภทโรงพยาบาลขนาดกลาง ได้แก่ โรงพยาบาลท่าสองยาง รองชนะเลิศอันดับ 2

- มอบเกียรติบัตรการประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ 2563 ในระดับดีมาก ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

- มอบโล่เกียรติคุณจากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ในการดำเนินงานนวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบ

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวฯ เพื่อสรุปและติดตามการดำเนินงานสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดตาก รวมทั้งพิจารณาหารือ เพื่อบูรณาการงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขของจังหวัดตากให้ไปสู่เป้าหมาย คือ ประชาชนได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ภาพเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/.../1M98PQspMeUzDI5...

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 30 มิ.ย. 2566 11:41:44

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคค...

สสจ.ตาก ร่วมรับฟังประชุมสรุปผลการตรวจราช...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉ...

สสจ.ตาก รับการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดั...