ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 47 3 พ.ค. 2567 15:40:54 Share
:: เรื่อง จังหวัดตาก จัดประชุมคณะอนุกรรมการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิตฯ

จังหวัดตาก จัดประชุมคณะอนุกรรมการบังคับใช้กฎหมายว่า
ด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2567

ณ ห้องประชุมปิงธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

 


วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปิงธารา ชั้น 2 อาคารการแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เลขาคณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วย นายแพทย์พิจารณ์ สารเสวก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านเวชกรรมป้องกัน 2), หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สสจ.ตาก ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต ระดับจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิตฯ เป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนให้คณะอนุกรรมการฯ เกิดความเข้าใจแนวทางในการดำเนินงาน โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในการนี้มี นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก, ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 และคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตฯ ระดับจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมฯ

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 3 พ.ค. 2567 15:40:54

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูต...

สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...