ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 56 30 เม.ย. 2567 14:53:46 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2567 ประจำเดือนเมษายน 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดตาก

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2567
ประจำเดือนเมษายน 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดตาก


วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2567 ประจำเดือนเมษายน 2567 ในการนี้ ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายแพทย์พิจารณ์ สารเสวก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านเวชกรรมป้องกัน 2) โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้รายงานสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยแมลงในพื้นที่จังหวัดตาก (โรคมาลาเรียและโรคไข้เลือดออก) และผลการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก ต่อคณะกรมการจังหวัดตาก เพื่อนำไปสู่การวางแผนประสานความร่วมมือในการดำเนินการในระดับจังหวัดต่อไป

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 30 เม.ย. 2567 14:53:46

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูต...

สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...