ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 49 30 เม.ย. 2567 09:50:30 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) ครั้งที

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องประชุมไม้งาม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข, หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร, ตัวแทนจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) ครั้งที่ 13/2567 จาก ห้องประชุมการบูร ชั้น 3 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีวาระติดตามความก้าวหน้าเรื่องผลการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน (Money Safety MOPH+), รายงานผลการดำเนินงานโครงการพาหมอไปหาประชาชน, รายงานการดำเนินงาน "ทีมพิเศษฉุกเฉินด้านสุขภาพ (พฉส.)" Special Health Emergency Response Team (SHERT) ประจำสัปดาห์ ที่ 17, การบริหารทรัพยากรบุคคล และแนวทางและขั้นตอนการทำผาติกรรมของที่ธรณีสงฆ์และวัดร้างและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

โดย : วิษณุ บัวลอย 30 เม.ย. 2567 09:50:30

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูต...

สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...