ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 56 30 เม.ย. 2567 15:54:40 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก พร้อมคณะผู้บริหาร และ หน.กลุ่มงานฯ ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการสาธารณสุขจังหวัดต

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปิงธารา ชั้น 2 อาคารแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2567 โดยมี ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธานและมีคณะผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหัวหน้าหน่วยงานของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งวาระก่อนการประชุมได้มีพิธีมอบรางวัลผลการประกวดผลงานวิจัยจากการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดตาก และมอบเกียรติบัตรคนดีปฐมภูมิระดับจังหวัด ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวฯ เพื่อสรุปและติดตามการดำเนินงานสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดตาก รวมทั้งพิจารณาหารือ เพื่อบูรณาการงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขของจังหวัดตากให้ไปสู่เป้าหมาย คือ ประชาชนได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
 

โดย : วิษณุ บัวลอย 30 เม.ย. 2567 15:54:40

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูต...

สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...