ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 48 8 พ.ค. 2567 11:53:27 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “ทักษะด้านดิจิทัลของนักบริหารภาครัฐ” ให้กับหัวหน้าหน่วยงานราชการ

    วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมไม้งาม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ทักษะด้านดิจิทัลของนักบริหารภาครัฐ” ให้กับหัวหน้าหน่วยงานราชการ (ผ่านระบบออนไลน์) ในโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 37 จำนวน 60 คน โดยจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended learning) ระหว่างวันที่ 6-31 พฤษภาคม 2567 เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารของผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง ทั้งด้านสภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ศักยภาพ เพื่อนำการปรับเปลี่ยนการควบคุมตนเอง การสอนงานและการมอบหมายงาน ครอบคลุมทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะทางอารมณ์และสังคม รวมถึงทักษะการทำงานในยุคดิจิทัล และศตวรรษที่ 21
 

โดย : วิษณุ บัวลอย 8 พ.ค. 2567 11:53:27

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูต...

สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...