ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 48 16 พ.ค. 2567 11:03:07 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ร่วมการประชุมชี้แจงการสรรหาและคัดเลือกโครงการ “รางวัลศรีสวางควัฒน” ปีพุทธศักราช 2567 (ผ่านร

     วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมไม้งาม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางเพชรรัตน์ กิจสนาโยธิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ร่วมการประชุมชี้แจงการสรรหาและคัดเลือกโครงการ "รางวัลศรีสวางควัฒน ปีพุทธศักราช 2567 (ผ่านระบบออนไลน์) จาก ห้องประชุมกองตรวจราชการ อาคาร 6 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลฯ ให้แก่องค์กรสาธารณสุขดีเด่นที่อุทิศตนในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อุตสาหะและทุ่มเท สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเป็นขวัญกำลังใจ และศักดิ์ศรีของบุคลากรสาธารณสุขในองค์กรนั้นๆ โดยแบ่งประเภทรางวัลเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (ระดับ รพศ./ รพท.) , ประเภทโรงพยาบาลชุมชน / โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (ระดับ รพช.) และประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

โดย : วิษณุ บัวลอย 16 พ.ค. 2567 11:03:07

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูต...

สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...