ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 38 16 พ.ค. 2567 14:25:29 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 5/2567

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 2
ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 5/2567 โดยมี ดร.นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายแพทย์วิทยา พลสีลา รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 โดยมีวาระที่สำคัญ อาทิ ติดตามสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลาย เขตสุขภาพที่ 2, สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี 2567, การติดตามงบลงทุน และการดำเนินงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เขตสุขภาพที่ 2 รวมถึงวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุตามนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

ภาพ // กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข , งานโสตเวชนิทัศน์ รพ.ตสม.

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 16 พ.ค. 2567 14:25:29

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูต...

สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...