ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 42 16 พ.ค. 2567 17:32:27 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดตาก ฝั่งตะวันออก ณ ห้องประชุมไม้งาม ช

     วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมไม้งาม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก            ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายแพทย์ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านเวชกรรมป้องกัน 1) เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดตาก ฝั่งตะวันออก ในการนี้ มีผู้รับผิดชอบงานระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วย จากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, โรงพยาบาลบ้านตาก, โรงพยาบาลสามเงา และโรงพยาบาลวังเจ้า เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานและมีความต่อเนื่อง รวมถึงทบทวนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

โดย : วิษณุ บัวลอย 16 พ.ค. 2567 17:32:27

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูต...

สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...