ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 33 17 เม.ย. 2567 09:47:44 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) ครั้งท

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องประชุมไม้งาม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข, หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ, หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ, หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ, หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday..Morning..Meeting)  ครั้งที่ 11/2567 จาก ห้องประชุมชัยนาทเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีวาระติดตามความก้าวหน้าเรื่องยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว 6 เขตสุขภาพนำร่อง, รายงานผลการดำเนินงานโครงการพาหมอไปหาประชาชน, รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2567 และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

โดย : วิษณุ บัวลอย 17 เม.ย. 2567 09:47:44

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนิ...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกั...

สสจ.ตาก จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการร...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการ...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขต...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดอาคารพระเทพสิทธาค...