ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 33 8 ก.ค. 2567 15:23:31 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก ร่วม Kick off อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการถ่ายทอดความรู้และทวนสอบเครื่องตรวจวัดระดับ

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธี Kick off อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการถ่ายทอดความรู้และทวนสอบเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ ในเขตสุขภาพที่ 2 ณ ห้องประชุมเวียงวัง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก กล่าวต้อนรับ, นายธรรมรัตน์ บุญสูง ผู้อำนวยการสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กล่าวรายงาน และนางสาวอมรรัตน์ ทัศนกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก กล่าวขอบคุณ ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ในการนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว จากนั้น สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมทั้งได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมรับชมวีดีโอการทวนสอบเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา พร้อมทั้งทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม รวมถึงการฝึกปฏิบัติการทวนสอบเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพาให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัยในพื้นที่ใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

โดย : วิษณุ บัวลอย 8 ก.ค. 2567 15:23:31

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคค...

สสจ.ตาก ร่วมรับฟังประชุมสรุปผลการตรวจราช...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉ...

สสจ.ตาก รับการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดั...