ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 30 9 ก.ค. 2567 15:14:49 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ร่วมประชุมชี้แจงการเตรียมการเพื่อจัดระบบบริการในระยะที่ 3-4 ภายใต้นโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ด

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไม้งาม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก นายแพทย์พิทักษ์พงษ์  จันทร์แดง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายแพทย์ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านเวชกรรมป้องกัน 1), หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข, หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ, หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงการเตรียมการเพื่อจัดระบบบริการในระยะที่ 3-4 ภายใต้นโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว กระทรวงสาธารณสุข (ผ่านระบบออนไลน์) จาก ห้องประชุม 4 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 4 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีวาระพิจารณาความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว กระทรวงสาธารณสุข ในไตรมาส 1-2, การดำเนินงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เขตสุขภาพที่ 8, การใช้ระบบสุขภาพดิจิทัลเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, การเตรียมการเพื่อจัดระบบบริการในระยะที่ 3-4 ภายใต้นโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว กระทรวงสาธารณสุข อาทิ ระบบบริการประชาชน และระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

โดย : วิษณุ บัวลอย 9 ก.ค. 2567 15:14:49

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคค...

สสจ.ตาก ร่วมรับฟังประชุมสรุปผลการตรวจราช...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉ...

สสจ.ตาก รับการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดั...