ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 28 9 ก.ค. 2567 09:38:25 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข Tuesday Morning Meeting) ครั้งที่

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องประชุมไม้งาม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก นายแพทย์พิทักษ์พงษ์  จันทร์แดง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายแพทย์ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านเวชกรรมป้องกัน 1), หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) ครั้งที่ 17/2567 จาก ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีวาระติดตามความก้าวหน้าประเด็นระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2567, รายงานผลการดำเนินงานโครงการพาหมอไปหาประชาชน, งบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ พ.ศ.2567, ความก้าวหน้าการดำเนินงานของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ, การบริหารทรัพยากรบุคคล, การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567, รายงานการดำเนินงาน “ทีมพิเศษฉุกเฉินด้านสุขภาพ (พฉส.) ” Special Health Emergency Response Team (SHERT) และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

โดย : วิษณุ บัวลอย 9 ก.ค. 2567 09:38:25

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคค...

สสจ.ตาก ร่วมรับฟังประชุมสรุปผลการตรวจราช...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉ...

สสจ.ตาก รับการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดั...