ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 17 11 มิ.ย. 2567 16:34:43 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก จัดประชุมรับการตรวจสอบภายในจากหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมหนองหลวง ชั้น 2 สำนักง

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหนองหลวง ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการจัดประชุมรับการตรวจสอบภายในจากหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2567 โดยมีนางทัศนีย์ รอดสังข์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นประธานในการประชุมรับการตรวจสอบ และมีเจ้าหน้าที่งานตรวจสอบและควบคุมภายใน เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่งานพัสดุ เข้าร่วมประชุมรับการตรวจสอบในครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานด้านการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด

โดย : วิษณุ บัวลอย 11 มิ.ย. 2567 16:34:43

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขต...

สสจ.ตาก เข้าร่วมลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการ...

สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน คืนข้อมูลฯ