ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 62 14 มิ.ย. 2567 11:36:44 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 6/2567

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 2
ครั้งที่ 6/2567 ณ ห้องประชุมพระพุทธิวงศมุนี
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระพุทธิวงศมุนี โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 6/2567 โดยมี ดร.นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายแพทย์วิทยา พลสีลา รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 โดยมีวาระที่สำคัญอาทิ Smart EMS Logistics system (SELS), ติดตามสถานการณ์โรคติดต่อ นำโดยยุงลาย เขตสุขภาพที่ 2, การเบิกจ่ายงบประมาณสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2, การติดตามงบลงทุน, รายงานสถานการณ์ตำแหน่งว่างข้าราชการและพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 2 รวมถึงวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขต่อไป

 

 

ภาพและข่าว // งานเลขานุการ
เผยแพร่ // กลุ่มงานระบบปฐมภูมิฯ

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 14 มิ.ย. 2567 11:36:44

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคค...

สสจ.ตาก ร่วมรับฟังประชุมสรุปผลการตรวจราช...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉ...

สสจ.ตาก รับการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดั...