เรื่อง : สรุปรายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2557
ประธาน : นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก
ประชุมวันที่ : 30 ก.ย. 2557

ยืนยัน
ยกเลิก