เรื่อง : สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 8 ประจำเดือนมิถุนายน 2559
ประธาน : นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์
ประชุมวันที่ : 2 มิ.ย. 2559

ยืนยัน
ยกเลิก