เรื่อง : สรุปรายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2557
ประธาน : นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก
ประชุมวันที่ : 30 ต.ค. 2557

ยืนยัน
ยกเลิก