เรื่อง : สรุปรายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2558
ประธาน : นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก
ประชุมวันที่ : 30 เม.ย. 2558

ยืนยัน
ยกเลิก